Zarządzenie Nr 26/2009
DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie powołania składu Zespołów Spisowych w ramach inwentaryzacji rocznej
składników majątkowych Domu Pomocy Społecznej n Siemionkach


     Na podstawie § 18 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej
w Siemionkach. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 311/06 Zarządu Powiatu w Mogilnie
z dnia 3 lutego 2006r. oraz w związku z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152. poz. 1223 z późn. zm.) a także z Zarządzeniem
nr 4/05 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach z dnia 19 stycznia 2005r.
w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości.


zarządza się, co następuje:

§ 1


Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołanego Zarządzeniem nr 25/09 Dyrektora Domu z dnia 27.11.2009r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach powołuje się zespół spisowy w następującym składzie:


       1. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji o której mowa w  § 3 ust 1, w § 3 ust 3 oraz w § 3    ust 5-10 w/w Zarządzenia:
a) Pani Malwina Kamińska.
b) Pani Natalia Grzechowiak,
c) Pani Urszula Adamska.
      2. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji o której mowa w § 3 ust 2 w/w Zarządzenia:
a) Pani Malwina Kamińska.
b) Pani Natalia Grzechowiak,
c) Pani Urszula Adamska.
d) Pani Elżbieta Gręzicka.
     3.W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji o której mowa w §3 ust 4 w/w Zarządzenia:
a) Pani Natalia Grzechowiak.
b) Pan Dariusz Bajer.
c) Pan Eugeniusz Piotrowski. 

                                                                                            § 2

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zarządzeniu stosuje się przepisy określone ustawą
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152. poz. 1223
z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 4/05 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach z dnia 19 stycznia 2005r, w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości.
             

§ 3


Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego zarządzenia czyni się Głównego Księgowego DPS     w Siemionkach.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.