ZARZĄDZENIE NR 24/09
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach
z dnia 03 listopada 2009r.
w spranie powołania Komisji ds. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
na: wymianę dachu, termomodernizację wraz z wyprawą elewacyjną budynku oraz
wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.


Na podstawie art. 19 ust.2-3 ustawy z dnia 29.O1.2004r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2007r.. Nr 225. poz. 1655 z późn. zm.) oraz l8 Regulaminu Organizacyjnego
Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach stanowiącego załącznik do uchwały Nr 311/06
Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 3 lutego 2006r., a także w związku z § 3 ust. 1 oraz § 4 ust 1 Regulaminu Komisji Przetargowej stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 54
z 2006r. Dyrektora DPS w Siemionkach W sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
zarządza sic, co następuje:


§ 1


Powołać Komisje Przetargową jako zespól pomocniczy w sprawie przygotowania
i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wymianę dachu, termomodernizację wraz
Z wyprawą elewacyjną budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej
( nr postępowania: DPS/ZP/342/II/09) w następującym składzie:
1. Pan Adam Tomaszewski - przewodniczący
2. Pani Natalia Burda - sekretarz.
3. Pan Marcin Hankiewicz - członek.

§2.


Do zadań Komisji Przetargowej należą czynności określone w § 8 ust.l oraz ust. 2 lit. b, ust. 3 oraz w § 9 Regulaminu Komisji Przetargowej Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w zakresie zgodnym z przepisami prawa zamówień publicznych.


§3.


Czynności określone w  § 9 pkt 1 lit. a-b Regulaminu Komisji Przetargowej Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach należy przeprowadzić niezwłocznie.


§4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.