ZARZĄDZENIE NR 23/09
z dnia 07.10.2009 r.
DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż elementów płyt wiórowych znajdujących się
na terenie DPS w Siemionkach.


Na podstawie § l8 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach stanowiącego załącznik do Uchwały nr311/06 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 3 lutego 2006r. z późn. zm.


zarządza się. co następuje:

§ 1


1. Przeprowadzić w drodze przetargu sprzedaż elementów z plyt wiórowych. o których
mowa w protokole oględzin z dnia 28.09.2009r. (L.dz nr  3307/09).
2. Przetarg będzie prowadzony na zasadach określonych w Dziale II. „ Zawarcie umowy”
ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16,
poz. 93 z późn. zm.).

§ 2


Powołuje się Komisję Przetargową do realizacji zadania określonego w § 1  w składzie:
I. Pan Adam Tomaszewski - Przewodniczący,
2, Pani Marcin 1Hankiewicz -Członek.
3. Pani Anna Myśliwa - Członek.

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się  Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.