ZARZĄDZENIE NR 14/09

z dnia 12 czerwca 2009r.

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH

w sprawie określenia zasad podpisywania pism i dokumentów oraz wzorów pieczęci używanych w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, a także zasad ich przechowywania.

Na podstawie §18 oraz § 32 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej  w Siemionkach stanowiącego załącznik do Uchwały nr 311/06 Zarządu Powiatu w Mogilnie  z dnia 3 lutego 2006r. z późn. zm.

zarządza się, co następuje:

§1.

1.      Osobami uprawnionymi do podpisywania pism i dokumentów sporządzanych w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach i adresowanych do podmiotów zewnętrznych są :

1)      Dyrektor DPS – w pełnym zakresie,

2)      Zastępca Dyrektora, w przypadku zastępowania Dyrektora DPS – zakres uprawnień i obowiązków wskazuje indywidualne upoważnienie Dyrektora.

3)      Inny imiennie wyznaczony przez Dyrektora pracownik DPS –zakres uprawnień i obowiązków wskazuje indywidualne pisemne upoważnienie Dyrektora.

4)      Szef kuchni -Kuchmistrz – w zakresie zamawiania produktów żywnościowych koniecznych do zapewnienia wyżywienia Mieszkanek DPS.

2.      Na pismach i dokumentach sporządzanych w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, potwierdzających dokonanie przez DPS czynności prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych swoją kontrasygnatę składa Główny Księgowy DPS,  a w przypadku jego nieobecności kontrasygnatę składa Starszy Księgowy.

3.      W przypadku nieobecności w/w osób kompetencje do podpisywania pism i dokumentów, adresowanych do podmiotów zewnętrznych przejmują inne osoby, pisemnie do tego wyznaczone. Pełnomocnictwo w tym zakresie może mieć charakter stały, okresowy lub jednorazowy. Dokument pełnomocnictwa przechowuje się w aktach osobowych pełnomocnika.

4.      Osobami upoważnionymi do składania w imieniu Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach podpisu potwierdzającego odbiór faktury VAT lub rachunku wystawianego przez zewnętrznych dostawców są : Kierownicy komórek organizacyjnych DPS, magazynier oraz kierowcy po uzyskaniu upoważnienia Dyrektora.

 

§2.

1.      Potwierdzenie zgodności kopii z oryginałem odbywa się poprzez odbicie w dolnej części kopii pieczęci określonych w części II Załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia według następującej kolejności: pieczęć nr 8, nr 1 oraz pieczęć i podpis jednej z osób wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

2.      Osoba wymieniona w ust.3 opatruje kopię dokumentu datą potwierdzenia jej zgodności z oryginałem.

3.      Osobami upoważnionymi do potwierdzenia zgodności z oryginałem dokumentów są Kierownicy komórek organizacyjnych DPS oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pacy  z wyłączeniem Kapelana.

§3.

1.      Upoważniony pracownik składając podpis na dokumentach DPS, adresowanych do podmiotów zewnętrznych, winien dodatkowo użyć pieczątki imiennej oraz w razie konieczności – pieczęci Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

2.      Pracownicy składając podpis na dokumentach wewnętrznych DPS winni podpisać się w taki sposób, aby możliwe było łatwe zidentyfikowanie osoby podpisanej pod dokumentem, tj. w sposób czytelny, pełnym nazwiskiem i przynajmniej pierwszą literą imienia lub parafką złożoną na imiennej pieczęci.

 

§4.

1.      Wzory pieczęci i podpisów pracowników DPS w Siemionkach właściwe dla danego stanowiska zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.      Wzory pieczęci Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach oraz wskazanie przypadków, w których stosuje się poszczególne pieczęcie zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.      Pieczęciami DPS określonymi w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia dysponują wskazane poniżej komórki organizacyjne i pracownicy w nich zatrudnieni:

a) Dyrektor Domu Pomocy Społecznej :

?pieczęć nr 1,

 

b) Dział Finansowy:

?pieczęć nr 1,2,3,4,5,6,13,14,15,16,17,

 

c) Zastępca Dyrektora

?pieczęć nr 1,

 

d) Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy:

? pracownik socjalny: pieczęć nr 19,

 

e) Dział Organizacji i Żywienia

? sekretarka: pieczęć nr 1,7,8,21

? kierowcy: pieczęć nr 1,

? szef kuchni-kuchmistrz: pieczęć nr 1,

 

f) stanowisko ds. kadr i zamówień publicznych:

? pieczęć nr 1,8,9,10,11,12, 20.

 

g) Przewodniczący Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych :

? pieczęć nr 18.

4.      Ustala się następujące zasady przechowywania pieczęci Domu Pomocy Społecznej  w Siemionkach oraz pieczęci imiennych :

a)      Poza godzinami pracy pieczęcie Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach przechowuje się w archiwum podręcznym. Kluczem do w/w archiwum dysponuje pracownik zatrudniony na stanowisku ds. kadr i zamówień publicznych.

b)      W godzinach pracy w/w pieczęci pobiera Kierownik działu lub pracownik upoważniony do dysponowania pieczęciami zgodnie z wykazem określonym w ust. 2.

c)      Pieczęcie imienne pracowników przechowuje się w biurkach, w zamykanych na zamek szufladach, do których klucz przechowuje pracownik.

 

§5.

1.      Wszelkie pieczęcie nie wymienione w załączniku nr 1 oraz nr 2 do niniejszego zarządzenia tracą swoją ważność i podlegają zniszczeniu do dnia 30.09.2009r.,  z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2.      Do dnia 30.09.2009r. dopuszcza się jednoczesne stosowanie pieczęci określonych niniejszym zarządzeniem oraz tych o których mówi Zarządzenie Nr 37/06 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach z dnia 11 września 2006r. w sprawie określenia zasad podpisywania pism i dokumentów oraz wzorów pieczęci używanych w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, a także zasad ich przechowywania.

 

§6.

 Traci moc prawną Zarządzenie nr 37/06 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  w Siemionkach z dnia 11 września  2006r. w sprawie określenia zasad podpisywania pism  i dokumentów oraz wzorów pieczęci używanych w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, a także zasad ich przechowywania.

 

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.07.2009r.