ZARZĄDZENIE NR 12/09

z dnia  12 czerwca 2009r.

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH

w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników  Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

 

Na podstawie art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458) oraz  §18 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 311/06 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 3 lutego 2006r. z późn. zm.

 

zarządzam, co następuje :

§1.

Ustalić regulamin wynagradzania dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

1. Wszyscy pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach obowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu wynagradzania. Fakt zapoznania się z jego treścią każdy pracownik potwierdza na piśmie.

2. Wypełniony i podpisany przez pracownika dokument, o którym mowa  w ust. 1 przechowywany jest w aktach osobowych pracownika.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds. kadr  i zamówień publicznych.

§4.

Traci moc regulamin wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach z dnia 9 maja 2000r stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/04 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach z dnia 8 grudnia 2004r.

 

§5.

Zarządzenie podlega publikacji przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2009r..

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/09

z dnia 12 czerwca 2009r.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

 

Regulamin Wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

 

§1.

1.       Regulamin Wynagradzania reguluje zasady wynagradzania i wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

2.       Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

a)                  ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458),

b)                  najniższym wynagrodzeniu zasadniczym - rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze, ustalone przez Rozporządzenie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

c)                  wynagrodzeniu minimalnym – oznacza to stawki wynagrodzeń minimalnych, ustalone dla poszczególnych kategorii zaszeregowania, wskazane w tabeli zawartej w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia,

d)                  wynagrodzeniu maksymalnym – oznacza to stawki wynagrodzeń, jako odpowiedni % stawek minimalnych, wskazane w tabelach zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

e)                  DPS - rozumie się przez to Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach,

f)                   regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin Wynagradzania.

g)                  Dyrektorze - rozumie się przez to Dyrektora Domu Pomocy Społecznej                        w Siemionkach,

h)                  pracownikach - rozumie się przez to pracowników Domu Pomocy Społecznej               w Siemionkach.

3.       Zasady wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w DPS regulują następujące akty prawne :

a)      ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458), zwana dalej : „ustawą”

b)      rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398), zwane dalej „rozporządzeniem”,

c)      niniejszy Regulamin.

 

§2.

1.      Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

2.      Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ustalonej przez pracodawcę, mieszczące się w przedziale pomiędzy stawką wynagrodzenia minimalnego określoną w §3 ust. 1 rozporządzenia a stawką wynagrodzenia maksymalnego ustaloną w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

3.      Pracownikowi samorządowemu przysługuje ponadto dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy – na zasadach określonych w art. 38 ustawy oraz §7, §8, §9 i §12 rozporządzenia, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.).

4.      Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny.

5.      Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony.

6.      Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia,   w kwocie nie przekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

 

§3.

1.       Ustala się :

a)      Tabelę minimalnych kwot w zł dla poszczególnych kategorii zaszeregowań, stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu.

b)      tabelę stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych oraz zaszeregowań i maksymalnych  wysokości wynagrodzeń zasadniczych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu

c)      tabelę stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu,

2.      Stawkę godzinową:

a)      wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną,

b)      wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

3.      Pracownikom samorządowym zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§4.

1.       Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem przysługuje dodatek funkcyjny.

2.       Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach nie związanych z kierowaniem zespołem, dla których w załączniku nr 2 do regulaminu przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalna stawka tego dodatku przewidziana dla danego stanowiska jest niższa o jedną stawkę.

 

§5.

1.      Dodatek za wieloletnią pracę, ustalony zgodnie z przepisami ustawy, zwany dalej dodatkiem, wynosi 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po pięciu latach pracy i wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

2.      Jednorazowa odprawa pieniężna pracownika przechodzącego na emeryturę lub rentę  z tytułu niezdolności do pracy, ustalona zgodnie z przepisami ustawy, zwana dalej „odprawą” stanowi wysokość :

a)      jednomiesięcznego wynagrodzenia - do 10 lat pracy,

b)      dwumiesięcznego wynagrodzenia - po 10 latach pracy,

c)      trzymiesięcznego wynagrodzenia - po 15 latach pracy,

d)      sześciomiesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy.

3.      Do okresów pracy uprawniających do dodatku i odprawy wlicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.         W przypadku, gdy praca w DPS stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

4.      Dodatek przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek  z ubezpieczenia społecznego.

5.      Dodatek jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia :

a)      począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

b)      za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§6.

1.      Nagroda jubileuszowa, ustalona zgodnie z przepisami ustawy, zwana dalej nagrodą, stanowi:

a)      75% wynagrodzenia miesięcznego - po 20 latach pracy,

b)      100% wynagrodzenia miesięcznego - po 25 latach pracy,

c)      150% wynagrodzenia miesięcznego - po 30 latach pracy,

d)      200% wynagrodzenia miesięcznego - po 35 latach pracy,

e)      300% wynagrodzenia miesięcznego - po 40 latach pracy,

f)        400% wynagrodzenia miesięcznego - po 45 latach pracy,

2.      Do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3.      W razie jednoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.

4.      Pracownik nabywa prawo do nagrody w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.

5.      Pracownik obowiązany jest udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

§7.

1.       W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy z przeznaczeniem na premie dla pracowników.

2.       Premie indywidualne obliczane są procentowo od miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika i wypłacane za miniony miesiąc kalendarzowy.

3.       Podstawą przyznania premii jest :

a)      prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z zakresu czynności,

b)      wydajność pracy,

c)      wykonywanie pracy za nieobecnych pracowników,

d)      pomysłowość i oszczędność,

e)      właściwy stosunek do Mieszkanek, interesantów i współpracowników,

f)       dbanie o estetyczny wygląd miejsca pracy,

g)      właściwe użytkowanie sprzętu oraz przejawianie szczególnej troski o mienie DPS,

h)      czynny udział w szkoleniach zawodowych,

i)        wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora lub bezpośredniego
przełożonego,

ponadto dla personelu medycznego :

j)        właściwe użytkowanie sprzętu i aparatury medycznej,

k)      oszczędna gospodarka lekami i środkami opatrunkowymi.

4.    Wymiar premii w danym miesiącu podlega stosunkowemu zmniejszeniu o okres, za
który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie urlopowe, wynagrodzenie chorobowe
lub zasiłek chorobowy.

5.    Wysokość premii przyznawanej pracownikowi określana jest procentowo w planie finansowym DPS na dany rok.

6.    Dyrektor przyznaje premię w wysokości wyższej niż wskazana w ust. 5 o ile pozwala na to wysokość posiadanych środków.

§8.

1.      Zadania premiowe dla pracowników określa Dyrektor indywidualnie lub dla zespołu pracowników i całych komórek organizacyjnych.

2.      Zadaniem premiowym jest także dodatkowe obciążenie pracą z powodu absencji innych pracowników oraz wykonanie zadań wykraczających poza zakres obowiązków pracowników.

 

§9.

Stałymi zadaniami premiowymi są dla :

1.       Pracowników administracyjnych:

a)      utrzymanie obiektów i urządzeń technicznych w stałej sprawności,

b)      oszczędne gospodarowanie materiałami, surowcami i energią.

c)      dotrzymywanie terminów opracowań planistycznych, sprawozdawczych i księgowych,

d)      dokonywanie oceny poziomu kosztów i uzyskiwanych efektów.

e)      należyte  utrzymanie dyscypliny pracy,  zatrudnienia,  płac,  dochodów i wydatków budżetowych,

f)       sumienne  i prawidłowe  wykonywanie  bieżących  zadań - również za nieobecnych pracowników.

2.       Pracowników obsługujących Mieszkanki :

a)      właściwa obsługa i traktowanie Mieszkanek,

b)      prawidłowy odbiór i zabezpieczenie depozytu wartościowego i ubraniowego Mieszkanek,

c)      stałe czuwanie nad stanem zdrowia Mieszkanek,

d)      należyte utrzymywanie porządku i czystości pomieszczeń,

e)      przejawianie troski o mienie i wyposażenie sal pobytu Mieszkanek, magazynów podręcznych i innych pomieszczeń.

3.       Pracowników gospodarczych i obsługi:

a)      utrzymywanie obiektów i urządzeń w stałej sprawności oraz terminowe dokonywanie remontów, a także systematyczne przeprowadzanie konserwacji obiektu, sprzętu i urządzeń,

b)      zapewnienie warunków sprzyjających wykonywaniu przez DPS zadań z zakresu działalności podstawowej,

c)      utrzymywanie w należytej czystości pomieszczeń i otoczenia budynków DPS,

d)      oszczędne gospodarowanie powierzonymi materiałami,

e)      właściwa ochrona budynków DPS.

 

§10.

1.       Pracownik traci prawo do premii przez okres 3 miesięcy w razie uzasadnionej skargi na pracownika.

2.       O zasadności skargi decyduje Dyrektor po złożeniu wyjaśnień przez pracownika, którego skarga dotyczy.

3.       Pracownik  traci  prawo  do  premii  w  miesiącu,   w  którym  -  z przyczyn nieusprawiedliwionych - opuścił chociaż 1 dzień pracy.

 

§11.

1.       Propozycje premii indywidualnych przedstawiają Dyrektorowi bezpośredni przełożeni do 20-go każdego miesiąca, biorąc pod uwagę wykonanie zadań premiowych. Decyzję                   o wysokości premii indywidualnej  podejmuje Dyrektor i określa ją procentowo.

2.       Wysokość przyznanej premii będzie podana do wiadomości pracownikowi wyłącznie na jego żądanie.

§.12.

1.       W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród z przeznaczeniem na
nagrody dla pracowników.

2.       Podstawą przyznania pracownikowi nagrody jest przyczynienie się szczególnie do wykonywania zadań DPS poprzez wzorowe wykonywanie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości.

 

§13.

Podstawę obliczenia wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie zasadnicze pracownika za okres ostatnich 12 miesięcy wraz ze wszystkimi jego składnikami oraz premia regulaminowa, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych, a także proporcjonalnie dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika -”

 

Załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania

z dnia 12 czerwca 2009r.

 

Tabela minimalnych kwot w zł dla poszczególnych kategorii zaszeregowań

Kategoria zaszeregowania

 Minimalna kwota w złotych

I

 1.100

II

 1.120

III

 1.140

IV

 1.160

V

 1.180

VI

 1.200

VII

 1.220

VIII

 1.240

IX

 1.260

X

 1.280

XI

 1.300

XII

 1.350

XIII

 1.400

XIV

 1.450

XV

 1.500

XVI

 1.550

XVII

 1.600

XVIII

 1.650

XIX

 1.700

 

Załącznik nr 2 do regulaminu wynagradzania

z dnia 12 czerwca  2009r.

 

tabela stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych oraz zaszeregowań i maksymalnych  wysokości wynagrodzeń zasadniczych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

L.p.

Nazwa stanowiska

Wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia

Wymagania kwalifikacyjne w zakresie stażu pracy

(w latach)

Kategoria zaszereg. stanowiska

Maksymalne wynagrodzenie

jako % stawki minimalnej według kategorii wskazanych w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego

Cześć A -Stanowiska urzędnicze1

 

1

Dyrektor

Wyższe2 lub wg odrębnych przepisów

5 lub wg odrębnych przepisów

XIX

200% stawki minimalnej wg kat. XIX

Określa organ powołujący

2

Zastępca Dyrektora

Wyższe2

5

XVII

200% stawki minimalnej wg kat. XVII

6

 

3

Główny Księgowy

wg odrębnych przepisów

wg odrębnych przepisów

XVI

200% stawki minimalnej wg kat. XVI

6

4

Kierownik Działu

Wyższe2

5

XII

200% stawki minimalnej wg kat. XII

5

5

Radca Prawny

wg odrębnych przepisów

wg odrębnych przepisów

XII

200% stawki minimalnej wg kat. XIII

6

6

Starszy księgowy

wyższe2

2

VII

200% stawki minimalnej wg kat. VII

---

Średnie3

4

7

księgowy

wyższe2

---

VI

200% stawki minimalnej wg kat. VI

---

Średnie3

2

8

Kasjer

wyższe2

---

VI

200% stawki minimalnej wg kat. VI

---

Średnie3

2

9

Starszy inspektor

wyższe2

4

IX

200% stawki minimalnej wg kat. IX

---

Średnie3

5

10

Inspektor

wyższe2

2

IX

200% stawki minimalnej wg kat. IX

---

Średnie3

4

11

Inspektor ds. bhp i ppoż.

wg odrębnych przepisów

wg odrębnych przepisów

IX

200% stawki minimalnej wg kat. IX

---

12

Starszy specjalista

(ds. kadr           i zamówień publicznych)

Wyższe2

5

X

200% stawki minimalnej wg kat. X

---

13

Specjalista

 (ds. kadr              i zamówień publicznych)

wyższe2

4

VIII

200% stawki minimalnej wg kat. VIII

---

Średnie3

5

14

Samodzielny referent

wyższe2

2

VII

200% stawki minimalnej wg kat. VII

---

Średnie3

4

15

Starszy referent

wyższe2

---

VI

200% stawki minimalnej wg kat. VI

---

Średnie3

2

16

Referent

Średnie3

---

V

200% stawki minimalnej wg kat. V

---

17

starszy informatyk

Wyższe2

5

X

200% stawki minimalnej wg kat. X

---

18

Informatyk

 

wyższe2

4

IX

200% stawki minimalnej wg kat. IX

---

Średnie3

5

Część B -Stanowiska pomocnicze i obsługi

 

19

Kapelan

wg odrębnych przepisów

wg odrębnych przepisów

XV

200% stawki minimalnej wg kat.  XV

---

20

psycholog

wg odrębnych przepisów

3

XVI

200% stawki minimalnej wg kat. XVI

---

21

Specjalista pracy socjalnej

wyższe według odrębnych przepisów

 

3

XIII

200% stawki minimalnej wg kat. XIII

---

dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

22

Starszy pracownik socjalny

według odrębnych przepisów

5

XII

200% stawki minimalnej wg kat. XII

---

23

Pracownik socjalny

według odrębnych przepisów

---

XI

200% stawki minimalnej wg kat. XI

---

24

Technik fizjoterapii

 

 

średnie medyczne

---

XI

200% stawki minimalnej wg kat. XI

---

25

Starszy terapeuta

Wyższe2

5

XIV

200% stawki minimalnej wg kat. XIV

---

26

terapeuta

Wyższe2

---

XIII

200% stawki minimalnej wg kat. XIII

---

27

Instruktor terapii zajęciowej

Średnie3 i policealna szkoła odpowiedniej specjalności

---

XI

200% stawki minimalnej wg kat. XI

---

28

Starsza pielęgniarka

według odrębnych przepisów

według odrębnych przepisów

XII

200% stawki minimalnej wg kat. XII

---

29

Pielęgniarka

według odrębnych przepisów

według odrębnych przepisów

XI

200% stawki minimalnej wg kat. XI

---

30

Starszy opiekun

Średnie3

5

XI

200% stawki minimalnej wg kat. XI

---

Szkoła asystentek medycznych

31

Opiekun

Średnie3

1

VII

200% stawki minimalnej wg kat. VII

---

 

Szkoła asystentek medycznych

32

Młodszy opiekun

Średnie3

---

V

200% stawki minimalnej wg kat. V

---

Szkoła asystentek medycznych

33

Starsza pokojowa

Podstawowe4

3

V

200% stawki minimalnej wg kat. V

---

34

Pokojowa

Podstawowe4

---

IV

200% stawki minimalnej wg kat. IV

---

35

Sekretarka,

Asystent Dyrektora

Średnie3

---

IV

200% stawki minimalnej wg kat. IV

 

---

36

Kierowca samochodu

osobowego

według odrębnych przepisów

według odrębnych przepisów

V

200% stawki minimalnej wg kat. V

---

37

Starszy magazynier

 

 

Średnie3

1

VII

200% stawki minimalnej wg kat. VII

---

zasadnicze zawodowe5

2

38

Magazynier

 

 

Średnie3

1

V

200% stawki minimalnej wg kat. V

---

 

zasadnicze zawodowe5

2

zasadnicze zawodowe5

 

zasadnicze zawodowe5 i odpowiednie wyszkolenie w zawodzie

 

39

Starszy konserwator

 

Średnie zawodowe

3

 

VI

200% stawki minimalnej wg kat. VI

---

zasadnicze zawodowe5

40

Konserwator

 

 

Średnie zawodowe

---

 

V

200% stawki minimalnej wg kat. V

---

zasadnicze zawodowe5 i odpowiednie wyszkolenie w zawodzie

41

Robotnik gospodarczy

 

 

zasadnicze zawodowe5

---

II

200% stawki minimalnej wg kat. II

---

Podstawowe4

42

robotnik

Podstawowe4

---

I

200% stawki minimalnej wg kat. I

---

43

kuchmistrz-szef kuchni

 

Średnie3

4

VIII

200% stawki minimalnej wg kat. VIII

---

44

szef kuchni

 

Średnie zawodowe

4

VII

200% stawki minimalnej wg kat. VII

---

Zasadnicze zawodowe5 i tytuł mistrza

45

Starszy kucharz

 

 

 

Średnie zawodowe

3

 

VI

200% stawki minimalnej wg kat. VI

---

zasadnicze zawodowe5

46

Kucharz

 

 

 

 

 

 

Średnie zawodowe

---

 

V

200% stawki minimalnej wg kat. V

 

---

zasadnicze zawodowe5 i odpowiednie wyszkolenie w zawodzie

47

Pomoc kuchenna

 

zasadnicze zawodowe5

---

IV

200% stawki minimalnej wg kat. IV

---

Podstawowe4

48

Praczka

 

 

Podstawowe4

---

VI

200% stawki minimalnej wg kat. VI

---

49

Starszy masażysta

 

Średnie i dyplom masażysty

5

XII

200% stawki minimalnej wg kat. XII

---

50

masażysta

Szkoła masażystów

---

X

200% stawki minimalnej wg kat. X

---

51

Starszy dietetyk

 

Średnie medyczne

 

1

XI

200% stawki minimalnej wg kat. XI

---

52

dietetyk

Średnie medyczne

 

---

XI

200% stawki minimalnej wg kat. XI

---

 

1)   Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, uwzględniają wymagania określone                 w ustawie, przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie                                  z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy. Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

2)   Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,               a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, a także wymagania określone w ustawie stosownie do opisu stanowiska.

3)   Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,  a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

4)   Podstawowe i umiejętność wykonywania czynności.

5)   Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.

  

Załącznik nr 3 do regulaminu wynagradzania

z dnia 12 czerwca 2009r.

tabela stawek dodatku funkcyjnego

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego

wynagrodzenia zasadniczego

1

do 35

2.

do 50

3

do 65

4

do 80

5

do 95

6

do 110

7

do 125

8

do 150

9

do 175