ZARZĄDZENIE NR 22/09

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

z dnia 20 sierpnia  2009r.

w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

         Na podstawie §18 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 311/06 Zarządu Powiatu w Mogilnie  z dnia 3 lutego 2006r. w związku z art. 11 ustawy  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r.,           Nr 223, poz. 1458)

zarządza się, co następuje:

§1.

Wprowadza się regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w brzmieniu jak w załączniku0  nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2.

Regulamin, o którym mowa w §1 dotyczy naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze, a w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. Poza stanowiskami urzędniczymi określonymi  w odrębnych przepisach stanowiskami urzędniczymi w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach są stanowiska o których mowa w części   A –stanowiska urzędnicze tabeli stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych oraz zaszeregowań i maksymalnych  wysokości wynagrodzeń zasadniczych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach z dnia 12 czerwca 2009r.

§ 3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem, a w tym Regulaminem naboru stanowiącym załącznik nr 1, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458).

§3.

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Dyrektora Domu   Pomocy Społecznej w Siemionkach nr 45/08 z dnia 29 grudnia  2008r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej  w Siemionkach

§4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 22/09

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

z dnia 20 sierpnia 2009r.

 

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH

 

Rozdział I

Ogólne zasady naboru.

 

§1.

Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudnienia na umowę o pracę na stanowiska urzędnicze, a w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór.

§2.

Nie wymaga przeprowadzenia naboru zatrudnienie osoby na zastępstwo  w  związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.

 

Rozdział II

Wszczęcie procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze.

 

§ 3.

1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, zwany dalej „Dyrektorem Domu” informację o konieczności wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze otrzymuje od pracownika ds. kadr lub pracownika pełniącego funkcję kierowniczą w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

 2. Informacja, o której mowa w ust.1, powinna być przekazana odpowiednio wcześnie w celu uniknięcia zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej.

3. Dyrektor Domu w oparciu o informację o konieczności wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, lub z własnej inicjatywy zleca pracownikowi ds. kadr przygotowanie projektu opisu stanowiska na które odbędzie się nabór. W uzasadnionych przypadkach, z polecenia Dyrektora Domu, opis stanowiska może sporządzić inny pracownik Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

4. Opis stanowisk pracy, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1)     Określenie wolnego stanowiska urzędniczego oraz zakresu zadań wykonywanych na tym stanowisku;

2)     określenie wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je mają zająć;

3)     określenie niezbędnego wyposażenia stanowiska pracy;

4)     inne elementy określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy;

5)     określenie terminu i miejsca składania dokumentów, przy czym termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.2)), zwanym dalej "Biuletynem", oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

5. Dyrektor Domu może zaakceptować sporządzony opis stanowiska pracy   o którym mowa w ust. 3  albo nakazać jego ponowne sporządzenie lub wprowadzenie określonych poprawek.

6. Dyrektor Domu po zaakceptowaniu opisu stanowiska pracy o którym mowa w ust. 3, oraz po przeanalizowaniu sytuacji finansowo-kadrowej Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, zwanego dalej „Domem”, może zlecić wszczęcie procedury naboru na konkretne wolne stanowisko urzędnicze.

7. Wszczęcie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze następuje z dniem zamieszczenia ogłoszenia o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko w Biuletynie oraz na tablicy informacyjnej Domu .

 

Rozdział III

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

 

§4.

1. W celu zachowania zasady konkurencyjności oraz otwartości procedury naboru Dyrektor Domu powołuje swoim zarządzeniem Komisję Rekrutacyjną.

2. W skład komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

1)     Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach;

2)     Kierownik działu komórki organizacyjnej, do której jest prowadzony nabór;

3)     Pracownik ds. Kadr.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inny skład Komisji Rekrutacyjnej. Skład ten jest powoływany Zarządzeniem Dyrektora.

4. Obsługę administracyjną Komisji wykonuje pracownik ds. kadr, lub w uzasadnionych okolicznościach inny pracownik.

5. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Rozdział IV

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

§5.

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko, zwanego dalej „ogłoszeniem o naborze” umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie oraz na tablicy informacyjnej Domu.

2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

1)     nazwę i adres Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach;

2)     określenie stanowiska urzędniczego;

3)     określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy zgodnie z jego opisem, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;

4)     wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym;

5)     wskazanie wymaganych dokumentów;

6)     określenie terminu i miejsca składania dokumentów, przy czym termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie.

3. Upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje się stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rozdział V

Przyjmowanie dokumentów

§ 6.

1. Po ogłoszeniu o naborze umieszczonym w Biuletynie i na tablicy informacyjnej Domu następuje przyjmowanie dokumentów od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym.

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się w szczególności:

1)     list motywacyjny;

2)     życiorys (CV);

3)     kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu, jego okresie i zajmowanym stanowisku wystawione przez zakład pracy;

4)     kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

5)     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

6)     referencje;

7)     oryginał kwestionariusza osobowego.

3. Dokumenty składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po ukazaniu się ogłoszeń o naborze i tylko w formie pisemnej.

4.  Nie przyjmuje się dokumentów przed ukazaniem ogłoszeń.

5. Dopuszcza się uzupełnienie dokumentów aplikacyjnych w granicach określonych przez zasadę otwartości i konkurencyjności naboru oraz inne przepisy prawa.

 

Rozdział VI

Wstępna klasyfikacja kandydatów – analiza dokumentów

§7.

1. Analizy dokumentów aplikacyjnych dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

2. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji  z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o naborze.

3. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

Rozdział VII

Klasyfikacja końcowa kandydatów

§8.

1. Klasyfikacją końcową jest rozmowa kwalifikacyjna.

2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

3. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w jego dokumentach oraz możliwość oceny min.:

1)     predyspozycji, umiejętności i kwalifikacji kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków;

2)     posiadanej wiedzy na temat problematyki związanej z funkcjonowaniem jednostek pomocy społecznej oraz wolnego stanowiska urzędniczego, którego dotyczy przedmiotowy nabór;

3)     obowiązków i zakresów czynności na stanowiskach zajmowanych poprzednio;

4)     celów zawodowych kandydata.

4. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.

§9.

 1. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w kwalifikacji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku oraz zaświadczenie o niekaralności.

Rozdział VIII

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru

§10.

1. Po zakończeniu procedury naboru Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1)     określenie stanowiska urzędniczego, na które był przeprowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według poziomu spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

2)     liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;

3)     informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru;

4)     uzasadnienie danego wyboru;

5)     skład komisji przeprowadzającej nabór.

Rozdział IX

Informacja o wynikach naboru

§11.

1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Domu oraz opublikowanie  w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

  1)  nazwę i adres Domu;

  2)  określenie stanowiska;

3)  imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania  w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;

  4)  uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nie rozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

3. Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział X

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

 

§12.

1. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole z naboru będą przechowywane przez 2 lata na stanowisku ds. kadr, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

3. Dokumenty pozostałych osób będą odesłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.