ZARZĄDZENIE NR 20/09

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

z dnia 20 sierpnia 2009r.

w sprawie ustalenia regulaminu oceny kwalifikacyjnej pracowników Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

 

                  Na podstawie  art. 28 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458) oraz  §18 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 311/06 Zarządu Powiatu w Mogilnie  z dnia 3 lutego 2006r.  zarządza się co następuje:

 

zarządza się, co następuje:

 

§1.

Wprowadza się Regulamin przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej pracowników Domu Pomocy Społecznej  w Siemionkach w brzmieniu jak  w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2.

Regulamin, o którym mowa w §1 dotyczy oceny kwalifikacyjnej pracowników  zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, a w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. Poza stanowiskami urzędniczymi określonymi w odrębnych przepisach stanowiskami urzędniczymi w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach są stanowiska o których mowa w części A –stanowiska urzędnicze, tabeli stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych oraz zaszeregowań i maksymalnych  wysokości wynagrodzeń zasadniczych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej  w Siemionkach z dnia 12 czerwca 2009r.

§3.

Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego zarządzenia jest pracownik zatrudniony na stanowisku ds. kadr.

 

§4.

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Dyrektora Domu   Pomocy Społecznej w Siemionkach z dnia 19 marca 2009r. Nr 4/09 w sprawie ustalenia regulaminu oceny kwalifikacyjnej pracowników Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęciem.

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/09

z dnia 20 sierpnia 2009r.

 

 

Regulamin przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej pracowników  Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

 

§ 1.

1.     Niniejszy Regulamin przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej pracowników Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, zwany dalej Regulaminem, kształtuje szczegółowy sposób przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach    na stanowiskach urzędniczych, a w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

2.     Regulamin określa w szczególności:

1)     sposób skierowania pracownika do oceny kwalifikacyjnej,

2)     osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie oceny kwalifikacyjnej,

3)     zasady przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej.

§2.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o :

1)     ustawie – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458);

2)     Domu – oznacza to Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach;

3)     Dyrektorze Domu – oznacza to Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  w Siemionkach;

4)     Ocenie – oznacza to ocenę kwalifikacyjną, o której mowa w art.27 ustawy;

5)     Ocenianym – oznacza to pracownika zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach na stanowisku urzędniczym i podlegającego ocenie kwalifikacyjnej;

6)     Oceniającym –oznacza to bezpośredniego przełożonego pracownika podlegającego ocenie kwalifikacyjnej.

 

§3.

1.     Pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym jest zobowiązany poddać się ocenie kwalifikacyjnej.

2.     Ocena jest przeprowadzana nie rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

3.     Zaleca się by ocenę kwalifikacyjną dla pracownika podlegającego ocenie przeprowadzić w terminie 6 miesięcy licząc od dnia jego zatrudnienia  na stanowisku urzędniczym, którego dotyczy ocena.

4.     W przypadku uzyskania przez pracownika samorządowego negatywnej oceny, ponownej jego oceny dokonuje się nie wcześniej niż po upływie   3 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny.

5.     Bezpośredni przełożony pracownika podlegającego ocenie ma obowiązek zachowania w/w terminów i przed ich upływem wystąpić do Dyrektora Domu z wnioskiem o akceptację wszczęcia procedury oceny kwalifikacyjnej.

 

§4.

1.     Ocenę kwalifikacyjną przeprowadza bezpośredni przełożony ocenianego pracownika w oparciu o 6 kryteriów obowiązkowych oraz 3 kryteria   do wyboru z zastrzeżeniem ust.4.

2.     Wykaz kryteriów oceny określa załącznik nr 1 do regulaminu.

3.     Oceniający wybiera z wykazu kryteriów do wyboru 3 kryteria oceny niezbędne dla prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy zajmowanym przez ocenianego.

4.     Niezależnie od wybranych kryteriów z wykazu kryteriów do wyboru oceniający może dodatkowo ustalić jedno lub dwa kryteria nieobjęte danym wykazem  i dokonać opisu tego kryterium, jeżeli uzna to za niezbędne  z uwagi na specyfikę stanowiska pracy.

5.     Oceniający wybiera kryteria oceny uwzględniając sposób realizacji obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy oraz obowiązku :

a)     dbałości o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne,   z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

b)    przestrzegania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

c)     wykonywania zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

d)    udzielania informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki,  w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

e)     dochowania tajemnicy ustawowo chronionej;

f)      zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

g)     zachowania się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

h)     stałego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

i)       Należytego, sumiennego i starannego wykonywania poleceń przełożonych.

6.     Oceniający wyznacza termin sporządzenia oceny na piśmie, określając miesiąc i rok.

 

§5.

1.     Oceny dokumentuje się w formie pisemnej na formularzu oceny kwalifikacyjnej, zwanego dalej „formularzem”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

2.     W formularzu Oceniający wpisuje w szczególności termin przeprowadzenia oceny, jej kryteria, uwagi Ocenianego, zmiany w terminie, kryteriach, ocenę oraz inne istotne dla oceny informacje.

 

§6.

1.     Oceniający informuje ocenianego o terminie rozpoczęcia i planowanym terminie zakończenia oceny kwalifikacyjnej oraz wskazuje kryteria,   wg których zostanie przeprowadzona ocena.

2.     Oceniający może przed rozpoczęciem oceny zmienić kryterium oceny lub jej termin, z zastrzeżeniem poinformowania ocenianego o dokonany zmianach.

3.     W razie zaistnienia zmiany stanowiska pracy ocenianego lub zakresu obowiązków na zajmowanym przez niego stanowisku pracy lub innych szczególnych okoliczności  dopuszcza się by sporządzenie oceny na piśmie nastąpiło w terminie wcześniejszym lub późniejszym niż wyznaczony wcześniej przez oceniającego.

4.     Pracownik fakt zapoznania się z kryterium oceny i terminem jej przeprowadzenia oraz zakończenia potwierdza na formularzu swoim podpisem.

 

§7.

1.     Oceniany przed terminem rozpoczęcia oceny może wnieść w formie pisemnej uwagi w zakresie kryteriów lub terminu przeprowadzenia oceny wraz z uzasadnieniem.

2.     W przypadku nie uwzględnienia uwag Ocenianemu przysługuje w terminie  3 dni od dnia ustosunkowania się Oceniającego odwołanie w formie pisemnej do Dyrektora Domu. Decyzja Dyrektora Domu jest ostateczna.

 

§8.

W razie zmiany na stanowisku bezpośredniego przełożonego w trakcie okresu, w którym oceniany podlega ocenie, ocena jest sporządzana na podstawie wybranych wcześniej kryteriów oceny.

 

§ 9.

Sporządzenie oceny na piśmie polega na:

1)  wpisaniu do arkusza opinii dotyczącej wykonywania obowiązków przez ocenianego w okresie, w którym podlegał on ocenie;

2)  określeniu poziomu wykonywania obowiązków przez ocenianego (bardzo dobry, dobry, zadowalający lub niezadowalający);

3)  przyznaniu oceny pozytywnej w razie bardzo dobrego, dobrego  lub zadowalającego poziomu wykonywania obowiązków przez ocenianego albo przyznaniu oceny negatywnej.

 

§10.

1.     Oceniający niezwłocznie doręcza ocenę sporządzoną na piśmie  Dyrektorowi Domu oraz ocenianemu, którego poucza o przysługującym mu prawie złożenia odwołania do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  w Siemionkach w ciągu 7 dni od dnia doręczenia oceny.

2.     Dyrektor Domu odwołanie rozpatruje w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.      

 

                                                                                                                                                                                  § 11.

Niezwłocznie po sporządzeniu oceny na piśmie arkusz wpina się do akt osobowych ocenianego.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej pracowników DPS   w Siemionkach z dnia 20 sierpnia 2009r.

WYKAZ KRYTERIÓW OCENY

 KRYTERIA OBOWIĄZKOWE

 

Kryterium

 

 Opis kryterium

 

1

 

 2

 

1. Sumienność

 

 Wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie

 

2. Sprawność

 

 Dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych zadań, umożliwiające uzyskiwanie wysokich efektów pracy. Wykonywanie obowiązków bez zbędnej zwłoki

 

3. Bezstronność

 

 Obiektywne rozpoznawanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źródeł, gwarantujące wiarygodność przedstawionych danych, faktów i informacji. Umiejętność sprawiedliwego traktowania wszystkich stron, niefaworyzowania żadnej z nich

 

4. Umiejętność stosowania

   odpowiednich przepisów

 

 Znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy. Umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów. Umiejętność zastosowania właściwych przepisów w zależności od rodzaju sprawy. Rozpoznawanie spraw, które wymagają współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin

 

5. Planowanie i

   organizowanie pracy

 

 Planowanie działań i organizowanie pracy w celu wykonania zadań. Precyzyjne określanie celów, odpowiedzialności oraz ram czasowych działania. Ustalanie priorytetów działania, efektywne wykorzystywanie czasu, tworzenie szczegółowych i możliwych do realizacji planów krótko- i długoterminowych

 

6. Postawa etyczna

 

 Wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy, niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność. Dbałość o nieposzlakowaną opinię. Postępowanie zgodnie z etyką zawodową

 

 

KRYTERIA DO WYBORU

 

Kryterium

 

 Opis kryterium

 

1

 

 2

 

1. Wiedza specjalistyczna

 

 Wiedza z konkretnej dziedziny, która warunkuje odpowiedni poziom merytoryczny realizowanych zadań

 

2. Umiejętność obsługi

   urządzeń technicznych

 

 Odpowiedni stopień wiedzy i umiejętności niezbędny do korzystania ze sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych

 

3. Znajomość języka obcego

   (czynna i bierna)

 

 Znajomość języka obcego na poziomie odpowiednim do realizowanych zadań, pozwalająca na:

- czytanie i rozumienie dokumentów,

- pisanie dokumentów,

- rozumienie innych,

- mówienie w języku obcym

 

4. Nastawienie na własny

   rozwój, podnoszenie

   kwalifikacji

 

 Zdolność i skłonność do uczenia się, uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji tak, aby zawsze posiadać aktualną wiedzę

 

5. Komunikacja werbalna

 

 Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie przez:

- wypowiadanie się w sposób zwięzły, jasny i

  precyzyjny,

- dobieranie stylu, języka i treści wypowiedzi

  odpowiednio do słuchaczy,

- udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi

  nawet na trudne pytania, krytykę lub zaskakujące

  argumenty,

- wyrażanie poglądów w sposób przekonywający,

- posługiwanie się pojęciami właściwymi dla rodzaju

  załatwianych spraw/wykonywanej pracy

 

6. Komunikacja pisemna

 

 Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący zrozumienie przez:

- stosowanie przyjętych form prowadzenia

  korespondencji,

- przedstawianie zagadnień w sposób jasny i zwięzły,

- dobieranie odpowiedniego stylu, języka i treści

  pism,

- budowanie zdań poprawnych gramatycznie i logicznie

 

7. Komunikatywność

 

 Umiejętność budowania kontaktu z inną osobą przez:

- okazywanie poszanowania drugiej stronie,

- próbę aktywnego zrozumienia jej sytuacji,

- okazanie zainteresowania jej opiniami,

- umiejętność zainteresowania innych własnymi opiniami

 

8. Pozytywne podejście do

   obywatela

 

 Zaspokajanie potrzeb obywatela przez:

- zrozumienie funkcji usługowej swojego stanowiska

  pracy,

- okazywanie szacunku,

- tworzenie przyjaznej atmosfery,

- umożliwienie obywatelowi przedstawienia własnych

  racji,

- służenie pomocą

 

9. Umiejętność pracy

   w zespole

 

 Realizacja zadań w zespole przez:

- pomoc i doradzanie kolegom w razie potrzeby,

- zrozumienie celu i korzyści wynikających ze

  wspólnego realizowania zadań,

- współpracę, a nie rywalizację z pozostałymi

  członkami zespołu,

- zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających

  pracę zespołu,

- aktywne słuchanie innych, wzbudzanie zaufania

 

10. Umiejętność

    negocjowania

 

 Wypracowywanie stanowiska akceptowanego przez zainteresowanych dzięki:

- dążeniu do zrozumienia stanowiska (opinii) innych

  osób,

- przygotowaniu i prezentowaniu różnorodnych

  argumentów w celu wsparcia swojego stanowiska,

- przekonywaniu innych do weryfikacji własnych sądów

  lub zmiany stanowiska,

- rozpoznawaniu najlepszych propozycji,

- stymulowaniu otwartych dyskusji na temat źródeł

  konfliktów,

- ułatwianiu rozwiązywania problemu, kwestii spornej,

- tworzeniu i proponowaniu nowych rozwiązań

 

11. Zarządzanie informacją

    /dzielenie się

    informacjami

 

 Pozyskiwanie i przekazywanie informacji, które mogą wpływać na planowanie lub proces podejmowania decyzji przez:

- przekazywanie posiadanych informacji osobom, dla

  których informacje te będą stanowiły istotną pomoc

  w realizowanych przez nie zadaniach,

- uzgadnianie planowanych zmian z osobami, dla których

  mają one istotne znaczenie

 

12. Zarządzanie zasobami

 

 Odpowiednie do potrzeb rozmieszczenie i wykorzystanie zasobów finansowych lub innych przez:

- określanie i pozyskiwanie zasobów,

- alokację i wykorzystanie zasobów w sposób efektywny

  pod względem czasu i kosztów,

- kontrolowanie wszystkich zasobów wymaganych do

  efektywnego działania

 

13. Zarządzanie personelem

 

 Motywowanie pracowników do osiągania wyższej skuteczności i jakości pracy przez:

- zrozumiałe tłumaczenie zadań, określanie

  odpowiedzialności za ich realizację, ustalanie

  realnych terminów ich wykonania oraz określenie

  oczekiwanego efektu działania,

- komunikowanie pracownikom oczekiwań dotyczących

  jakości ich pracy,

- rozpoznawanie mocnych i słabych stron pracowników,

  wspieranie ich rozwoju w celu poprawy jakości pracy,

- określanie potrzeb szkoleniowo-rozwojowych,

- traktowanie pracowników w uczciwy i bezstronny

  sposób, zachęcanie ich do wyrażania własnych opinii

  oraz włączanie ich w proces podejmowania decyzji,

- ocenę osiągnięć pracowników,

- wykorzystywanie możliwości wynikających z systemu

  wynagrodzeń oraz motywującej roli awansu w celu

  zachęcenia pracowników do uzyskiwania jak

  najlepszych wyników,

- dopasowanie indywidualnych oczekiwań pracowników

  dotyczących własnego rozwoju do potrzeb urzędu,

- inspirowanie i motywowanie pracowników do

  realizowania celów i zadań urzędu,

- stymulowanie pracowników do rozwoju i podnoszenia

  kwalifikacji

 

14. Zarządzanie jakością

    realizowanych zadań

 

 Nadzorowanie prowadzonych działań w celu uzyskiwania pożądanych efektów przez:

- tworzenie i wprowadzanie efektywnych systemów

  kontroli działania,

- sprawdzanie jakości i postępu w realizacji działań,

- modyfikowanie planów w razie konieczności,

- ocenianie wyników pracy poszczególnych pracowników,

- wydawanie poleceń mających na celu poprawę

  wykonywanych obowiązków

 

15. Zarządzanie

    wprowadzaniem zmian

 

 Wprowadzanie zmian w urzędzie przez:

- podejmowanie inicjatywy wprowadzania zmian,

- uzasadnianie konieczności wprowadzania zmian,

- określanie etapów i ram czasowych wprowadzanych

  zmian,

- wspieranie innych w okresie wprowadzania zmian,

- podejmowanie kroków zmniejszających niechęć do

  wprowadzanych zmian,

- skupianie się na sprawach kluczowych związanych z

  wprowadzanymi zmianami,

- przewidywanie reakcji pracowników na wprowadzane

  zmiany,

- wprowadzanie zmian w sposób pozwalający osiągnąć

  pozytywne rezultaty klientom urzędu

 

16. Zorientowanie na

    rezultaty pracy

 

 Osiąganie zakładanych celów, doprowadzanie działań do końca przez:

- ustalanie priorytetów działania,

- identyfikowanie zadań krytycznych, szczególnie

  trudnych, mogących mieć przełomowe znaczenie,

- określanie sposobów mierzenia postępu realizacji

  zadań,

- przyjmowanie odpowiedzialności w trakcie realizacji

  zadań i wywiązywanie się z zobowiązań,

- zrozumienie konieczności rozwiązywania problemów

  oraz kończenia podjętych działań

 

17. Podejmowanie decyzji

 

 Umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny przez:

- rozpoznawanie istoty problemu oraz określenie jego

  przyczyn,

- podejmowanie decyzji na podstawie sprawdzonych

  informacji,

- rozważanie skutków podejmowanych decyzji,

- podejmowanie decyzji w złożonych lub obarczonych

  pewnym ryzykiem sprawach,

- podejmowanie decyzji obarczonych elementem ryzyka po

  uprzednim zbilansowaniu potencjalnych zysków i strat

 

18. Radzenie sobie w

    sytuacjach kryzysowych

 

 Pokonywanie sytuacji kryzysowych oraz rozwiązywanie skomplikowanych problemów przez:

- wczesne rozpoznawanie potencjalnych sytuacji

  kryzysowych,

- szybkie działanie mające na celu rozwiązanie

  kryzysu,

- dostosowywanie działania do zmieniających się

  warunków,

- wcześniejsze rozważanie potencjalnych problemów i

  zapobieganie ich skutkom,

- informowanie wszystkich, którzy będą musieli

  zareagować na kryzys,

- wyciąganie wniosków z sytuacji kryzysowych tak, żeby

  można było w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji,

- skuteczne działanie (także) w okresach przejściowych

  lub wprowadzania zmian

 

19. Samodzielność

 

 Zdolność do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji, formułowania wniosków i proponowania rozwiązań w celu wykonania zleconego zadania

 

20. Inicjatywa

 

 - umiejętność i wola poszukiwania obszarów

  wymagających zmian i informowanie o nich,

- inicjowanie działania i branie odpowiedzialności za

  nie,

- mówienie otwarcie o problemach, badanie źródeł ich

  powstania

 

21. Kreatywność

 

 Wykorzystywanie umiejętności i wyobraźni do tworzenia nowych rozwiązań ulepszających proces pracy przez:

- rozpoznawanie oraz identyfikowanie powiązań między

  sytuacjami,

- wykorzystywanie różnych istniejących rozwiązań w

  celu tworzenia nowych,

- otwartość na zmiany, poszukiwanie i tworzenie nowych

  koncepcji i metod,

- inicjowanie lub wynajdywanie nowych możliwości lub

  sposobów działania,

- badanie różnych źródeł informacji, wykorzystywanie

  dostępnego wyposażenia technicznego,

- zachęcanie innych do proponowania, wdrażania i

  doskonalenia nowych rozwiązań

 

22. Myślenie strategiczne

 

 Tworzenie planów lub koncepcji realizowania celów w oparciu o posiadane informacje przez:

- ocenianie i wyciąganie wniosków z posiadanych

  informacji,

- zauważanie trendów i powiązań między różnymi

  informacjami,

- identyfikowanie fundamentalnych dla urzędu potrzeb

  i generalnych kierunków działania,

- przewidywanie konsekwencji w dłuższym okresie,

- przewidywanie długoterminowych skutków podjętych

  działań i decyzji,

- planowanie rozwiązywania problemów i pokonywania

  przeszkód,

- ocenianie ryzyka i korzyści różnych kierunków

  działania,

- tworzenie strategii lub kierunków działania,

- analizowanie okoliczności i zagrożeń

 

23. Umiejętności

    analityczne

 

 Umiejętne stawianie hipotez, wyciąganie wniosków przez analizowanie i interpretowanie danych, tj.:

- rozróżnianie informacji istotnych od nieistotnych,

- dokonywanie systematycznych porównań różnych

  aspektów analizowanych i interpretowanych danych,

- interpretowanie danych pochodzących z dokumentów,

  opracowań i raportów,

- stosowanie procedur prowadzenia badań i zbierania

  danych odpowiadających stawianym problemom,

- prezentowanie w optymalny sposób danych i wniosków z

  przeprowadzonej analizy,

- stosowanie odpowiednich narzędzi i technologii

  (włącznie z aplikacjami komputerowymi) w celu

  rozwiązania problemu/zadania

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej pracowników DPS  w Siemionkach z dnia 20 sierpnia 2009r.

WZÓR

FORMULARZA OCENY KWALIFIKACYJNEJ PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

Część A

Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach

 (nazwa jednostki)

 

I. Dane dotyczące ocenianego pracownika samorządowego

 

 

Imię..........................................................................................................................

Nazwisko.................................................................................................................

Komórka organizacyjna ………….......................................................................... .................................................................................................................................

Stanowisko..............................................................................................................

Data mianowania/zatrudnienia na stanowisku urzędniczym ..................................

Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku ...................................................

 

II. Dane dotyczące poprzedniej oceny*

 

 

Ocena/poziom .........................................................................................................

Data sporządzenia ...................................................................................................

 

 

………………............   ......................................         ............................................

 (miejscowość)                                      (dzień, miesiąc, rok)                            (pieczątka i podpis osoby wypełniającej)

 

 

*przekreślić w przypadku gdy nie dotyczy                                       

 

Część B

I. Kryteria oceny i termin sporządzenia oceny na piśmie

 

Nr

 

 Kryteria obowiązkowe

 

1.

 

 Sumienność

 

2.

 

 Sprawność

 

3.

 

 Bezstronność

 

4.

 

 Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów

 

5.

 

 Planowanie i organizowanie pracy

 

6.

 

 Postawa etyczna

 

Nr

 

 Kryteria wybrane przez bezpośredniego przełożonego z kryteriów do wyboru

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Nr

 

 Kryteria ustalone przez bezpośredniego przełożonego

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

Termin rozpoczęcia oceny ……………………………………………………….

 

Termin zakończenia oceny ………………………………………………………

 

Sporządzenie oceny na piśmie nastąpi w ..............................................................

                                                                                        (należy wpisać miesiąc, rok)

..............................................                             ...........................................

Data i podspis Ocenianego                                                                              data i podpis Oceniającego

 

Zmienione kryterium oceny*

Nr

 

 Kryteria wybrane przez bezpośredniego przełożonego z kryteriów do wyboru

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Nr

 Kryteria ustalone przez bezpośredniego przełożonego

1

 

 

 

2

 

 

 

*Wypełnić w przypadku zmiany kryterium poprzez wpisanie nowych kryteriów

 

Nowy termin  (wypełnić w przypadku zmiany):

rozpoczęcia oceny ………………….……………….………………………….

zakończenia oceny ……………………….…………………………………….

sporządzenia oceny na piśmie …………….……………………………………

 

Uwagi Ocenianego : .……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Adnotacje Oceniającego lub Dyrektora Domu

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

..............................................                             ...........................................

data i podspis Ocenianego                                                                                             data i podpis Oceniającego

 

 

                                                                           ……………………………

data i podpis Dyrektora Domu

II. Zapoznałam/-łem się z ostatecznymi kryteriami oceny oraz terminem rozpoczęcia i zakończenia oceny (w tym na piśmie) oraz terminem jej sporządzenia (w tym na piśmie).

 

....................................     ....................................     ....................................    

 miejscowość                                    dzień, miesiąc, rok                            podpis ocenianego

 

Część C

Opinia dotycząca wykonywania obowiązków przez ocenianego

 

Dane dotyczące oceniającego:

Imię/imiona ............................................................................................................

Nazwisko ................................................................................................................

Stanowisko .............................................................................................................

Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku ………………………...............

 

Należy napisać, w jaki sposób oceniany wykonywał obowiązki w okresie,  w którym podlegał ocenie, czy spełniał ustawowe kryteria oceny. Jeżeli pracownik wykonywał w okresie, w którym podlegał ocenie, dodatkowe zadania, które nie wynikają z opisu zajmowanego przez niego stanowiska, należy je wskazać.

Wartość punktowa ocen

Ocena za kryterium

Ilość punktów

Bardzo dobry

4

Dobry

3

Zadowalający

2

Niezadowalający

1

 

Przedziały punktowe dla każdej z ocen końcowych i okresowych.

Skala punktacji

Ocena końcowa

Ocena okresowa

od

do

3,5

4,0

Bardzo dobry

Pozytywna

2,7

3,4

Dobry

1,8

2,6

Zadowalający

1,0

1,7

Niezadowalający

Negatywna

Karta oceny punktowej za kryterium oraz określenia oceny okresowej.

Lp.

I. Kryteria obowiązkowe

Ocena za kryterium

Ilość punktów

1.

Sumienność

 

 

2.

Sprawność

 

 

3.

Bezstronność

 

 

4.

Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów

 

 

5.

Planowanie i organizowanie pracy

 

 

6.

Postawa etyczna

 

 

Lp.

II. Kryteria wybrane przez bezpośredniego przełożonego

Ocena za kryterium

Ilość punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

III. Kryterium dodatkowe

Ocena za kryterium

Ilość punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA PUNKTÓW (I+II+III)

 

Ocenę końcową uzyskuje się dzieląc sumę punktów przez liczbę kryteriów . Otrzymana           w ten sposób średnia wartość punktów uzyskanych przez ocenianego wskazuje ocenę końcową (mieszczącą się we właściwym przedziale punktowym).

Punkty podlegają zaokrągleniu do 1 miejsca po przecinku. Zaokrąglenie dokonuje się wg zasad uznanych w rachunkowości tj. końcówki poniżej 0,5 punktu pomija się, a końcówki 0,5 punktu i wyższe zaokrągla się do 1 punktu.

Średnia wartość punktów:

(suma punktów podzielona przez liczbę kryteriów)

 

Ocena końcowa

(mieszcząca się w danym przedziale punktowym)

 

 

Ocena okresowa

 

 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

……………………….. ……………………..     …………………………..

 Miejscowość                                      dzień, miesiąc, rok                               podpis oceniającego

Część D

Określenie poziomu wykonywania obowiązków oraz przyznanie okresowej oceny

 

Oceniam wykonywanie obowiązków przez:

Panią/Pana ..............................................................................................................

w okresie od ................................................. do ....................................................

na poziomie (wstawić krzyżyk w odpowiednim polu):

 

bardzo dobrym

 

 

 

Wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób często przewyższający oczekiwania. W razie konieczności podjął się wykonywania zadań dodatkowych i wykonał je zgodnie z ustalonymi standardami. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał wszystkie kryteria oceny.

 

dobrym

 

 

 

 

Wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał większość kryteriów oceny.

 

zadowalającym

 

 

 

 

Większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał niektóre kryteria oceny.

 

niezadowalającym

 

 

 

 

Większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób nieodpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko kryteria oceny.

i przyznaję okresową ocenę:

 

 

 

 

(wpisać pozytywną - jeżeli zaznaczony został poziom bardzo dobry, dobry lub zadowalający, negatywną - jeżeli poziom niezadowalający)

………………………   ………………………   ………………………

miejscowość                                        dzień, miesiąc, rok                               podpis oceniającego

 

 

………………………

Podpis Dyrektora Domu

Część E

 

Zapoznałam/-łem się z oceną sporządzoną na piśmie przez:

 

 

Panią/Pana .......................................................................................................

 

 

i otrzymałem kopię oceny sporządzonej na piśmie

 

 

……………….............       .............................          ......................................

miejscowość                                         dzień, miesiąc, rok                         podpis ocenianego

 

 

POUCZENIE

Ocenianemu od dokonanej oceny przysługuje prawo złożenia odwołania do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach , w terminie 7 dni od dnia doręczenia oceny.

 

 

 

…………………………………                                          …………………………………

      Data                                                                                         podpis ocenianego                                                        

Odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia wniesienia. W przypadku uwzględnienia odwołania ocenę zmienia się albo dokonuje się oceny po raz drugi. W przypadku uzyskania przez pracownika samorządowego negatywnej oceny, ponownej jego oceny dokonuje się nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny. Uzyskanie ponownej negatywnej oceny skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę, z zachowaniem okresów wypowiedzenia.