ZARZĄDZENIE NR 19/2009

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH

z dnia 20 sierpnia 2009r.

w sprawie wprowadzenia układu komunikacji wewnętrznej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

 

zarządzam , co następuje : 

§1. Wprowadzić Plan układu komunikacji wewnętrznej na drogach wewnętrznych znajdujących się na działce nr 56/1 stanowiącej teren zarządzany przez Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach o treści jak w projekcie oznakowania dróg stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Osobą odpowiedzialną za utrzymanie oznakowania dróg wewnętrznych, o których mowa w §1 jest pracownik zatrudniony na stanowisku Kierownika Działu Organizacji  i Żywienia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2009r.