ZARZĄDZENIE NR 18/09

z dnia 13.08.2009r.

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH

w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż elementów drewnianych i z płyt wiórowych znajdujących się na terenie   DPS w Siemionkach.

 

Na podstawie §18 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach stanowiącego załącznik do Uchwały nr 311/06 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 3 lutego 2006r.

zarządza się, co następuje:

§1

1.      Przeprowadzić w drodze przetargu sprzedaż elementów drewnianych oraz z płyt wiórowych, o których mowa w protokole oględzin z dnia 28.07.2009r. (L.dz. nr 2727/09).

2.      Przetarg będzie prowadzony na zasadach określonych w Dziale II. „Zawarcie umowy”  ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16,  poz..93 z późn. zm.).

 

§2

Powołuje się Komisję Przetargową do realizacji zadania określonego w §1, w składzie:

 

1.      Pan Adam Tomaszewski -Przewodniczący,

 

2.      Pani  Monika Grabowska -Członek,

 

3.      Pani Anna Myśliwa –Członek.

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.