ZARZĄDZENIE NR 17 /09

z dnia 03 sierpnia 2009r.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

w sprawie zmiany składu Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 16 /09
z dnia 13.07.2009r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach
w sprawie przekazania kasy Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

 

         Na podstawie §18 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 311/06 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 3 lutego 2006r.

 

zarządza się, co następuje:

§1.

1. Zmianie ulega skład komisji powołanej Zarządzeniem Nr 16/09  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach z dnia 13.07.2009r. w sprawie przekazania kasy Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

2. Czynności polegające na przeprowadzeniu w dniu 06.08.2009r. spisu z natury   z przekazania stanowiska pracy -kasjer, a w tym wartości pieniężnych                      i depozytów wartościowych znajdujących się w kasie Domu podlegających zdaniu przez Panią Annę Drygalską (Zdająca) i przekazaniu Pani Katarzynie Marcinkowskiej (Przyjmująca)  dokona komisja w następującym składzie:

1)     Pani Otylia Łukaszuk-Mazurek           – Przewodniczący,

2)     Pan Marcin Hankiewicz                     – Sekretarz

3)     Pani Jadwiga Maruszak                     – Członek

§2.

W pozostałym zakresie Zarządzenie nr 16/09 z dnia 13 lipca 2009r. pozostaje bez zmian.

§3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach Pani Marii Kubacz.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.