ZARZĄDZENIE NR 16 /09

z dnia 13 lipca 2009r.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

w sprawie przekazania kasy Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

Na podstawie § 18 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej   w Siemionkach stanowiącego załącznik Uchwały nr 311/06 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 3 lutego 2006r.

zarządza się, co następuje:

§1.

 W związku z urlopem pracownika zatrudnionego na stanowisku : inspektora ds. rozliczeń / kasjer, który jest odpowiedzialny materialnie za kasę Domu, powołuje się komisję ds. przekazania stanowiska pracy : kasjer, a w tym mienia i środków finansowych znajdujących się w kasie DPS w Siemionkach. W skład Komisji, o której mowa wyżej wchodzą:

 

1.       Pan Adam Tomaszewski          – Przewodniczący,

2.       Pan Marcin Hankiewicz            – Sekretarz

3.      Pani Jadwiga Maruszak            – Członek

zwaną dalej : komisją.

§2.

Przekazanie stanowiska pracy - kasjer oraz kasy DPS następuje na okres od godz. 14:50 dnia 17.07.2009r. do godz. 07:30 dnia 06.08.2009r.

§3.

Zadaniem komisji jest przeprowadzenie :

a)      w dniu 17.07.2009r. spisu z natury wartości pieniężnych i depozytów wartościowych znajdujących się w kasie Domu podlegających zdaniu przez Panią Katarzynę Marcinkowską (Zdająca) i przekazaniu Pani Annie Drygalskiej (Przyjmująca)  oraz

 

b)      w dniu 06.08.2009r. spisu z natury wartości pieniężnych i depozytów wartościowych znajdujących się w kasie Domu podlegających zdaniu przez Panią Annę Drygalską (Zdająca) i przekazaniu Pani Katarzynie Marcinkowskiej (Przyjmująca).

§4.

 Z czynności o których mowa w §3 komisja obowiązana jest sporządzić protokół zawierający zestawienie spisywanych wartości pieniężnych i depozytów wartościowych podpisany przez siebie oraz osoby: zdającą i przejmującą.

§5.

 Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora   -Pani Monice Grabowskiej.

 

§6.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.