ZARZĄDZENIE NR 10/09
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach
z dnia 03 czerwca 2009r.

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej ds. przygotowania i przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.Na podstawie §18 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach stanowiącego załącznik do uchwały Nr 311/06 Zarządu Powiatu  w Mogilnie z dnia 3 lutego 2006r., a także w związku z § 14 Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach z dnia 17.03.2009r.

 

zarządza się, co następuje:

§1.

W związku z planowanym egzaminem kończącym służbę przygotowawczą Pana Marcina Hankiewicza powołać   Komisję  egzaminacyjną  w następującym składzie:

1.      Pan Dariusz Chudziński –Przewodniczący;

2.      Pan Adam Tomaszewski –Sekretarz;

3.      Pani Monika Grabowska –Członek.

 

§2.

Do zadań powołanej Komisji egzaminacyjnej należą czynności określone w  Regulaminu z dnia 17.03.2009r. w sprawie przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

 

§3

Wykonanie Zrządzenia powierza się Panu Adamowi Tomaszewskiemu-   pracownikowi ds. kadr.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.