ZARZĄDZENIE NR 8/09

z dnia 26 maja 2009r.

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH

zmieniające powołanie Komisji ds. Oceny Przydatności składnika majątku ruchomego Domu Pomocy Społecznej do dalszego użytkowania

 

         Na podstawie §18 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 311/06 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 3 lutego 2006r.

 

zarządza się, co następuje:

 

§1.    W Zarządzeniu Nr 03/07 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Przydatności składnika majątku ruchomego Domu Pomocy Społecznej do dalszego użytkowania dokonuje się następujące zmiany:

§1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Powołanie Komisji ds. Oceny Przydatności składników majątku ruchomego Domu Pomocy Społecznej do dalszego użytkowania w następującym składzie osobowym:

1. Pan Adam Tomaszewski – przewodniczący

2. Pani Monika Grabowska – członek

3. Pan Jerzy Burzyński – członek

4. Pani Natalia Burda – sekretarz.”

 

§2.Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 03/07 w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Przydatności składnika majątku ruchomego Domu Pomocy Społecznej do dalszego użytkowania pozostają bez zmian.

 

§3.  Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.