ZARZĄDZENIE NR 7/09

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

z dnia 25 maja 2009r.

zmieniające zarządzenie z dnia 17.06.2005r.

w sprawie ochrony danych osobowych

 

         Na podstawie §18 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 311/06 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 3 lutego 2006r. w związku z §4 i §5 rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r., Nr 100, po. 1024)

 

zarządza się, co następuje:

 

§1 W §11 ust. 1 zarządzenie Nr 22/07 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach wprowadza się następującą zmianę:

-              ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, odpowiedzialnym za nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych jest Pan Marcin Hankiewicz”.

 

§2 Pozostałe postanowienia zarządzenia Nr 33/05 z dnia 17.06.2005r. w sprawie ochrony danych osobowych pozostają bez zmian.

 

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.