ZARZĄDZENIE NR 6/09
z dnia 7 maja 2009r.
DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH

w sprawie zwrotu pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach
kosztu zakupu okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitorów ekranowych

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r. Nr 148, poz. 973) oraz § 18 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej  w Siemionkach, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 311/06 Zarządu Powiatu w Mogilnie  z dnia 3 lutego 2006r.

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1.

1.     Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, którzy na podstawie wyników badań okulistycznych, przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, otrzymali zaświadczenie o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, mają prawo do zwrotu kosztu zakupu tych okularów.

2.     Refundacja, o której mowa w ust.1 może być dokonana nie częściej niż raz na dwa lata.

3.     W przypadku pogorszenia się wzroku, powodującego konieczność wymiany szkieł korekcyjnych wcześniej niż ustalony przez lekarza termin kolejnego badania okresowego, pracownik może zwrócić się do pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem o skierowanie na dodatkowe badania okresowe ze wskazaniem wykonania badań okulistycznych.

 

§2.

1. Badania wzroku, na podstawie których pracownik nabywa uprawnienia do zwrotu poniesionych kosztów zakupu okularów korekcyjnych, odbywają się :

a)     w ramach okresowych lub wstępnych badań lekarskich,

b)    w przypadku zgłaszania przez pracownika pogorszenia się wzroku w terminie przypadającym pomiędzy badaniami okresowymi.

2. Koszt badania lekarskiego, w przypadku określonym w ust. 1 lit.b ponosi pracownik. Przedmiotowe badanie powinien przeprowadzić lekarz wskazany przez pracodawcę.

 

§ 3.

1.     Pracodawca zwraca koszt zakupu okularów korygujących wzrok do kwoty 80,00zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100).

2.     Za koszt zakupu okularów przyjmuje się cenę oprawki wraz ze szkłami, powłoką antyrefleksyjną i usługą do ogólnej kwoty wskazanej w ust. 1.

2.     W przypadku gdy w wyniku dodatkowego badania okresowego stwierdzona zostanie konieczność stosowania innych szkieł do pracy przy obsłudze monitora ekranowego, pracownik ma prawo do zwrotu kosztów zakupu szkieł i ich wymiany do wysokości nie przekraczającej połowy kwoty, o której mowa w ust.1.

 

§ 4.

1. Podstawą zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących wzrok jest złożenie przez pracownika do Działu Kadr wniosku o zwrot kosztu zakupu okularów korygujących wraz z załącznikami, którymi są:

a)     zaświadczenie o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, wydane przez lekarza w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (przykładowa treść zaświadczenia została określona w załączniku nr 2 do Zarządzenia);

b)    rachunek dokumentujący zakup okularów korygujących wzrok ,

2.     Wzór wniosku o zwrot kosztu zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 5.

1.     Określony w zarządzeniu zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok następować będzie w terminie do 14 dni od daty złożenia przez pracownika kompletnych i poprawnie wypełnionych dokumentów, o których mowa w § 3.

2.     W przypadku braku środków finansowych w planie finansowym termin określony w ust. 1  rozpoczyna bieg od daty dokonania przesunięć w planie finansowym.

 

§ 6.

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi ds. kadr oraz Głównej Księgowej.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  6/09 Dyrektora DPS w Siemionkach z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zwrotu pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach kosztu zakupu okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitorów ekranowych

 

WNIOSEK

O ZWROT KOSZTU ZAKUPU OKULARÓW KORYGUJĄCYCH WZROK DO PRACY PRZY OBSŁUDZE MONITORÓW EKRANOWYCH

 

Cz. I. Wypełnia pracownik :

 

…………………..……………………….

imię i nazwisko pracownika

 

………………………………..………..

stanowisko

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

w Siemionkach

Na podstawie zaświadczenia lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne  (w załączeniu) , zwracam się  z uprzejmą prośbą o częściową refundację zakupu okularów przeznaczonych do pracy z monitorem ekranowym. Oświadczam, iż koszt zakupu okularów do pracy z monitorem ekranowym wyniósł zł……………………….. Fakt ten potwierdzam rachunkiem (fakturą) z dnia……………………………

 

 

…………………..……….……………….

Data i podpis pracownika

CZ. II.  pracownik ds. kadr / insp. ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Potwierdzam, iż w/w jest zatrudniony na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy. Potwierdzam, że w/w użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę swojego dobowego wymiaru czasu pracy.

 

……………………………………                                      ……………………………………

Data i podpis pracownika ds. kadr                                                                                  Data i podpis bezpośredniego przełożonego                                                                 

CZ. III. Stanowisko Działu Finansowego:

Zatwierdzam kwotę dofinansowania …………………….zł. Sprawdzono pod względem finansowym.

 

 

…………….……………………

 Data i podpis Gł. Księgowej

 

 

ZATWIERDZAM KWOTĘ DO WYPŁATY

 

                                                 

 ………………………………..…………

     Podpis Dyrektora DPS w Siemionkach

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 6/09 Dyrektora DPS w Siemionkach z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zwrotu pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach kosztu zakupu okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitorów ekranowych

 

 

Zaświadczenie nr……………

 

 

Pan/Pani …………………………………………………………………………..

urodzony(a) ………………………………………………………………………

zatrudniony(a) na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy                w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

Na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego –okulistycznego z dnia ……………………………………. wykonanego w ramach pracowniczych badań profilaktycznych wstępnych, okresowych, kontrolnych lub porady*, zaleca się badanemu stosowanie ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. podczas pracy przy obsłudze monitorów ekranowych.

Niniejsze zaświadczenie wydaje się w celu przedłożenia pracodawcy.

 

 

 

 

 

 

………………………………                              ……..………………………..

Data                                                                        podpis i pieczęć lekarza

                                                                    upoważnionego do przeprowadzenia

                                                                                      badań lekarskich

* niepotrzebne skreślić.