ZARZĄDZENIE NR 5/09
DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH
z dnia 7 maja 2009r.
w sprawie przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej pracowników Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

 

           

Na podstawie § 18 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 311/06 Zarządu Powiatu w Mogilnie  z dnia 3 lutego 2006r. oraz w związku z § 3 ust.2 Regulaminu przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej pracowników Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach  z dnia 19.03.2009r.

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Przeprowadzić w terminie do dnia 30.06.2009r. oceny kwalifikacyjne pracowników Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, o których mowa w § 2 zarządzenia nr 4/09 z dnia 19.03.2009r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w sprawie ustalenia regulaminu oceny kwalifikacyjnej pracowników Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

 

§ 2.

Ocenę kwalifikacyjną przeprowadza bezpośredni przełożony pracownika podlegającego ocenie kwalifikacyjnej. Okresowej oceny kwalifikacyjnej dokonują:

1) Dyrektor DPS w stosunku do:

a)     Głównego Księgowego

b)    Kierownika Działu Organizacyjno-Terapeutycznego i Usług Opiekuńczych

c)     Ref. ds. kadr i zamówień publicznych

2)      Główny Księgowy w stosunku do:

a)     Starszego księgowego

b)    Inspektora ds. rozliczeń/kasjera

3)      Kierownik Działu Organizacyjno-Terapeutycznego i Usług Opiekuńczych w stosunku do:

a)     Z-cy Kierownika Działu Organizacyjno-Terapeutycznego i Usług Opiekuńczych, ds. Terapeutyczno-Opiekuńczych,

b)    Z-cy Kierownika Działu Organizacyjno-Terapeutycznego i Usług Opiekuńczych, ds. Organizacji i Żywienia,

4)      Z-ca Kierownika Działu Organizacyjno-Terapeutycznego i Usług Opiekuńczych,  ds. Organizacji i Żywienia w stosunku do:

a)     Inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)    Referent ds. rozliczeń/starszy magazynier.

 

§3.

Ocena kwalifikacyjne będzie przeprowadzona na zasadach szczegółowo określonych w regulaminie przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej pracowników Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach z dnia 19.03.2009r.

  

§ 4.

  

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierza się referentowi ds. kadr i zamówień publicznych.

  

§ 5.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.