ZARZĄDZENIE NR 3/09

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

z dnia 17 marca 2009r.

w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania  służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

 

 

         Na podstawie  art. 19 ust. 8  Ustawy z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458  ) oraz  §18 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 311/06 Zarządu Powiatu w Mogilnie  z dnia 3 lutego 2006r.  zarządza się co następuje:

 

§1.

Wprowadza się Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Domu Pomocy Społecznej  w Siemionkach, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2.

Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego Zarządzenia jest pracownik zatrudniony na stanowisku ds. kadr.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/09

z dnia 17 marca 2009r.

 

Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

 

§ 1.

1.     Niniejszy Regulamin kształtuje szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

2.     Regulamin określa w szczególności:

1)     sposób skierowania pracownika do służby przygotowawczej,

2)     zakres służby przygotowawczej,

3)     zasady zwalniania z obowiązku odbywania służby przygotowawczej,

4)     osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie służby przygotowawczej,

5)     powołanie  komisji przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą,

6)     sposób przeprowadzenia końcowego egzaminu.

 

§2.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie przeprowadzania służby przygotowawczej  i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Domu Pomocy Społecznej  w Siemionkach jest mowa o :

1)     ustawie – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458);

2)     Domu– oznacza to Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach;

3)     Dyrektorze Domu –oznacza to ektora Domu Pomocy Społecznej   w Siemionkach;

4)     Pracowniku –oznacza toobę zatrudnioną w Domu Pomocy Społecznej   w Siemionkach;

5)     Pracowniku skierowanym do służby przygotowawczej –oznacza to osobę podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w rozumieniu ustawy, która zgodnie z ustawą powinna zostać lub została skierowana do odbycia służby przygotowawczej lub która jest objęta obowiązkiem zdania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą;

6)     Komórce organizacyjnej –należy przez to rozumieć wyodrębnione   w strukturze organizacyjnej Domu i szczegółowo określone w Regulaminie organizacyjnym działy, zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy;

7)     Kierowniku komórki organizacyjnej - należy przez to rozumieć osobę uprawnioną  i zobowiązaną do kierowania komórką organizacyjną  w której jest lub będzie zatrudniony pracownik skierowany do służby przygotowawczej;

8)     Opiekun - oznacza to osobę kierująca komórką organizacyjną, w której jest zatrudniony pracownik podlegający skierowaniu do służby przygotowawczej, lub jej bezpośredni przełożony.

 

§3.

1.     Pracownik podejmujący po raz  pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym jest zobowiązany odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem,  z zastrzeżeniem przypadków w których Dyrektor Domu zwolni pracownika ze służby przygotowawczej.

2.     Służba przygotowawcza nie obejmuje pracowników, którzy zatrudnieni są na zastępstwa.

 

§4.

1.     Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika skierowanego do służby przygotowawczej w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

2.     Nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem egzaminów dla pracowników skierowanych do służby przygotowawczej Domu sprawuje Dyrektor Domu lub z jego upoważnienia inny pracownik  Domu.

§5.

1.     Dyrektor Domu kieruje do służby przygotowawczej nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni od zatrudnienia oraz nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty zatrudnienia, lub w uzasadnionych przypadkach w innym terminie.

2.     Osoba kierująca komórką organizacyjną, w której jest zatrudniony pracownik podlegający skierowaniu do służby przygotowawczej może złożyć do Dyrektora Domu wniosek wraz z uzasadnieniem o zwolnienie tego pracownika ze służby przygotowawczej. W uzasadnieniu  należy przede wszystkim zamieścić opinię o pracowniku w zakresie jego poziomu przygotowania do wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy na którym jest zatrudniony.

3.      Dyrektor Domu na umotywowany wniosek, o którym mowa wyżej,  może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych. Zwolnienie ze służby przygotowawczej nie obejmuje zwolnienia z egzaminu kończącego tę służbę.

 

§6.

1.     Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem.

2.     Okres służby przygotowawczej oraz jej zakres jest określony dla danego pracownika skierowanego do służby przygotowawczej przez Dyrektora Domu. Decyzję w tym zakresie Dyrektor Domu podejmuje uwzględniając poziom przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska  oraz opinię osoby kierującej komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony.

3.     Okres służby przygotowawczej krótszy niż 3 miesiące może być  w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności spowodowanych nieobecnością pracownika, przedłużony przez Dyrektora Domu do maksymalnie 3 miesięcy.

 

§7

1.     W czasie odbywania służby przygotowawczej pracownik poprzez zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz samokształcenie jest zobowiązany przede wszystkim do:

1)     zaznajomienia się z przepisami w zakresie sposobu funkcjonowania, organizacji, zadań oraz wymaganych standardów usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach. W tym zakresie jest zobowiązany w szczególności zapoznać się z treścią:

a)     Ustawy o pomocy społecznej –podstawowe zagadnienia,

b)    Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej  w sprawie domów pomocy społecznej,

c)     Statutu Domu,

d)    Regulaminu Organizacyjnego Domu.

2)     zaznajomienia się z zasadami gospodarki finansowej, w tym angażowania środków finansowych i opisywania dokumentów finansowych. W tym zakresie jest zobowiązany w szczególności zapoznać się z treścią:

a)     Ustawy o finansach publicznych –podstawowe zagadnienia,

b)    Polityką rachunkowości Domu.

3)      zaznajomienia się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu zamówień publicznych. W tym zakresie jest zobowiązany w szczególności zapoznać się z treścią:

a)     Ustawy prawo zamówień publicznych -podstawowe zagadnienia,

b)    Regulaminu Komisji Przetargowej Domu,

c)     Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro Domu.

4)     zaznajomienia się z przepisami określającymi status prawny pracowników samorządowych. W tym zakresie jest zobowiązany w szczególności zapoznać się z treścią:

a)     Kodeksu Pracy –podstawowe zagadnienia,

b)    Ustawy o pracownikach samorządowych,

c)     Regulaminu Pracy Domu,

d)    Regulaminu Wynagradzania Domu.

5)     zaznajomienia się z przepisami określającymi zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz ze sposobem obiegu  i rejestracji dokumentów oraz archiwizowania akt w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. W tym zakresie jest zobowiązany  w szczególności zapoznać się z treścią:

- Instrukcji kancelaryjnej Domu.

6)     zaznajomienia się z obowiązującymi w Domu zasadami ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych oraz dostępie do informacji publicznych. W tym zakresie jest zobowiązany   w szczególności zapoznać się z treścią:

a)     Ustawy o ochronie danych osobowych –podstawowe zagadnienia,

b)    Ustawą o ochronie informacji niejawnych –podstawowe zagadnienia,

c)     Ustawą o dostępie do informacji publicznej –podstawowe zagadnienia,

d)    Zarządzeniem Dyrektora Domu w sprawie ochrony danych osobowych.

7)     zapoznania się ze strukturą organizacyjną Domu, rodzajem spraw załatwianych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Domu i na stanowiskach pracy. W tym zakresie jest zobowiązany w szczególności zapoznać się z treścią:

a)     Zarządzenia Dyrektora Domu w sprawie struktury wewnętrznej komórek organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach oraz szczegółowego zakresu ich działania.

8)     poznania struktury organizacyjnej i zakresu spraw załatwianych  w innych jednostkach  organizacyjnych Starostwa Powiatowego    w Mogilnie –w przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy związanym ze współpracą z takimi jednostkami.

9)     zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi spraw załatwianych na stanowisku pracy pracownika odbywającego służbę przygotowawczą oraz na stanowiskach pracy, na których pracownik będzie pełnił zastępstwo.

10)      nabycia umiejętności przygotowania dokumentów i prowadzenia dokumentacji oraz prowadzenia korespondencji urzędowej.

11)      zaznajomienia się z podstawami profesjonalnej i kulturalnej obsługi interesantów.

2.     Pracownik skierowany do służby przygotowawczej jest zobowiązany z rzetelnością i starannością dążyć do należytego wykonywania obowiązków służbowych oraz powinien podjąć starania zmierzające do zdania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

 

§8.

1.     W czasie odbywania służby przygotowawczej pracownik wykonuje czynności na swoim stanowisku pracy oraz w komórce organizacyjnej, w której jest zatrudniony, a także odbywa praktyki w innych komórkach organizacyjnych Domu w okresie czasowym umożliwiającym wykonanie celu służby przygotowawczej oraz umożliwiając realizację zadań przez poszczególne komórki organizacyjne Domu.

2.     Praca na stanowisku pracy w komórce organizacyjnej Domu, w której pracownik jest zatrudniony, w okresie służby przygotowawczej polega przede wszystkim na praktycznym wykonywaniu oraz zaznajamianiu się  z  obowiązkami i przepisami prawa dotyczącymi spraw załatwianych w danej komórce organizacyjnej Domu i prowadzeniu dla niej niezbędnej dokumentacji.

3.     Podczas praktyk w innych komórkach organizacyjnych Domu pracownik zaznajamia się z podstawowym zakresem zadań tych komórek, w szczególności w zakresie współpracy z komórką organizacyjną pracownika.

4.     Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i wszelkie formy samokształcenia mogą być realizowane równocześnie.

 

§9.

1.     Opiekun lub inny pracownik upoważniony przez Dyrektora Domu sporządza program służby przygotowawczej, który ma umożliwić pracownikowi teoretyczne i praktyczne przygotowanie do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

2.     Program służby powinien w szczególności umożliwić wywiązanie się przez pracownika  skierowanego do służby przygotowawczej z obowiązków o których mowa w §7 regulaminu.

3.     Program służby przygotowawczej zawiera min.:

a)     dane osoby skierowanej do służby przygotowawczej,

b)    datę zatrudnienia, stanowisko, komórkę organizacyjną pracownika,

c)     termin rozpoczęcia i okres odbywania służby przygotowawczej,

d)    planowany termin egzaminu, który kończy służbę przygotowawczą.

e)     wykaz aktów prawnych, których znajomość jest dla pracownika obowiązkowa,

f)      komórki organizacyjne, w których pracownik ma odbyć praktyki wraz  z podaniem podstawowego zakresu tematycznego praktyk.

g)     minimalny wymiar czasu praktyk w komórkach organizacyjnych.

 

§10.

Formularz programu służby przygotowawczej stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

 

§11.

1.     W trakcie służby przygotowawczej opiekun lub inny pracownik upoważniony przez Dyrektora Domu prowadzi protokół ze służby przygotowawczej.

2.     Protokół zawiera następujące informacje:

a)     dane osoby skierowanej do służby przygotowawczej,

b)    datę zatrudnienia, stanowisko, komórkę organizacyjną pracownika,

c)     termin rozpoczęcia i okres odbywania służby przygotowawczej,

d)    planowany termin egzaminu, który kończy służbę przygotowawczą,

e)     komórki organizacyjne w których pracownik odbył służbę przygotowawczą,

f)      wymiar czasu praktyk w poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz daty i godziny ich odbycia.

g)     podstawowy zakres tematyczny praktyk w poszczególnych komórkach organizacyjnych,

h)     istotne uwagi w zakresie przebiegu służby przygotowawczej,

 

§12.

Formularz protokołu ze służby przygotowawczej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

§13.

1.     Dyrektora Domu może zmienić termin okresu odbywania służby przygotowawczej lub egzaminu, który ją kończy, zakres tej służby oraz wprowadzić inne zmiany wpływające na przebieg służby przygotowawczej.

2.     Zmiany o których mowa w ust. 1 mogą być wprowadzone przez adnotację wprowadzoną w programie służby przygotowawczej lub w protokole ze służby przygotowawczej i potwierdzonej przez Dyrektora Domu.

3.     Informacja o zmianach powinna być udostępniona pracownikowi skierowanemu do służby.

 

§14.

1.     Służba przygotowawcza kończy się egzaminem składanym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem Dyrektora Domu.

2.     Komisja egzaminacyjna składa się z trzech członków, a w tym:

1)     Przewodniczącego Komisji,

2)     Sekretarza Komisji,

3)     Członka Komisji.

3.     Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą ustala Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej na co najmniej 3 dni przed egzaminem.

4.     Sekretarz Komisji informuje członków Komisji oraz pracownika skierowanego do służby przygotowawczej o terminie i miejscu egzaminu oraz o innych ważnych technicznie szczegółach egzaminu. 

 

§15.

1.       Skład Komisji może w uzasadnionych przypadkach zostać zmieniony Zarządzeniem Dyrektora Domu.

2.       Czynności dokonane przez Komisję w poprzednim składzie pozostają                w mocy.

3.       Dokumenty sporządzone przez Komisję powinny być podpisane co najmniej przez dwóch z członków Komisji.

 

§16.

1.         Komisja egzaminacyjna opracowuje pytania i ewentualnie zadania egzaminacyjne oraz ocenia odpowiedzi i sposób  wykonania zadań przez pracownika, a także ustala wynik egzaminu.

2.         Zakres tematyczny pytań obejmuje zakres tematyczny programu służby przygotowawczej danego pracownika.

 

§17.

1.         Egzamin składa się z części pisemnej oraz części ustnej.

2.         W czasie trwania egzaminu w pomieszczeniu w którym egzamin się odbywa musi być obecny co najmniej dwóch członków Komisji, a w trakcie trwania egzaminu ustnego wszyscy członkowie.

3.         Dopuszczalne jest jednoczesne przeprowadzanie części pisemnej dla więcej niż jednego pracownika.

 

§18.

1.     Część pisemna egzaminu trwa 20 minut i ma formę testu składającego się          z 15 pytań testowych na formularzu przygotowanym przez Komisję.

2.     Na każde pytanie możliwa jest tylko jedna poprawna odpowiedź  z pośród trzech możliwych. Za prawidłową odpowiedź na dane pytanie przyznaje się 1-punkt, a za brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłową 0-punktów.

3.     Odpowiedź należy zaznaczyć poprzez postawienie z jej lewej strony w tym samym wersie znaku „X” .

4.     W przypadku postawienia znaku „X” przy więcej niż jednej odpowiedzi dla danego pytania uznaje się, że pracownik nie odpowiedział prawidłowo na pytanie.

5.     Dopuszcza się poprawienie wcześniej zaznaczonej odpowiedzi na pytanie poprzez obrysowanie wkoło wcześniej postawionego znaku „X” oraz postawienie znaku „X” przy innej odpowiedzi na pytanie.

6.     Kolejne zmiany w odpowiedzi na pytanie są dopuszczalne tylko przez ich zgłoszenie Komisji oraz według sposobu wyznaczonego przez Komisję.

7.     Naruszenie powyższych zasad składania odpowiedzi grozi uznaniem danej odpowiedzi za niepoprawną.

 

§19.

1.     Egzamin ustny następuje bezpośrednio po egzaminie pisemnym i trwa          20 minut.

2.     Egzamin ustny składa się z 2 pytań, przekazanych pracownikowi w formie pisemnej. Pracownik ma 5 minut na przygotowanie się do odpowiedzi, którą składa Komisji ustnie.

3.     Każdy z członków Komisji ocenia każdą z odpowiedzi w skali od 0 do 2 pkt. Suma punktów przyznanych przez wszystkich członków Komisji stanowi liczbę punktów jaką pracownik uzyskał z części ustnej egzaminu.

4.     Maksymalna liczba punktów z części pisemnej egzaminu wynosi 15 pkt,   a z części ustnej egzaminu 12 pkt. Z całego egzaminu można max. uzyskać 27pkt.

 

§20.

1.     Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu jest uzyskanie co najmniej 17 pkt. W pozostałych przypadkach egzamin kończy się nie zaliczeniem (wynikiem negatywnym).

2.     Komisja sprawdza oraz oblicza ilość punktów jaką zdobył pracownik   z egzaminu na posiedzeniu niejawnym bezpośrednio po egzaminie.

3.     Informacje o wynikach Komisja przedstawia pracownikowi niezwłocznie  i nie później jak w następnym dniu roboczym po dniu w którym odbył się egzamin.

 

§21.

1.     Z przebiegu i wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą sporządza się protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji poza uzasadnionymi przypadkami wynikającymi ze zdarzeń losowych.

2.     Formularz protokołu z przebiegu i wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

3.     Do protokołu załącza się test pytań i zadań wyznaczonych pracownikowi wraz z odpowiedziami opracowanymi przez pracownika.

 

§22

1.       Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

2.       Po egzaminie Dyrektor Domu wystawia w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zaświadczenie o jego wyniku. Jeden egzemplarz zamieszcza się w aktach osobowych pracownika oraz odpis tego zaświadczenia w dokumentacji przebiegu służby przygotowawczej, a drugi egzemplarz otrzymuje pracownik.

3.       Wzór zaświadczenia o wyniku egzaminu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

 

Załącznik nr 1 do Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w DPS w Siemionkach

z dnia 17.03.2009r.

 

PROGRAM SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

 

1. Imię i nazwisko pracownika skierowanego do służby :  ……………………………………………………………………………………………..

2. Data i miejsce urodzenia : ………………………………………………………………

 

3. Nazwa uczelni lub szkoły, którą pracownik ukończył : …….….……………………….

 

    ………………………………………………………………….………………………..

 

    ………………………………………………………………….………………………..

 

4. Data zatrudnienia pracownika w Domu : ………..…………….………………………..

 

5. Ogólny staż pracy : …………………………………………….………………………..

 

6. Planowany okres służby przygotowawczej : …………………………………………….

 

7. Data rozpoczęcia służby przygotowawczej : ……………………………………………..

 

8. Planowany termin zakończenia służby przygotowawczej : .……………………………..

 

9. Planowany termin egzaminu : ….…………………………………………………………

10. Wykaz aktów prawnych, których znajomość jest dla pracownika obowiązkowa

1)      Ustawa o pomocy społecznej –podstawowe zagadnienia,

2)      Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej  w sprawie domów pomocy społecznej,

3)      Statut Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach,

4)      Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach,

5)      Ustawa o finansach publicznych –podstawowe zagadnienia,

6)      Polityka rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

7)      Ustawa prawo zamówień publicznych -podstawowe zagadnienia,

8)      Regulamin Komisji Przetargowej Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach,

9)      Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro,

10)  Kodeks Pracy –podstawowe zagadnienia,

11)  Ustawa o pracownikach samorządowych,

12)  Regulamin Pracy Domu,

13)  Regulamin Wynagradzania Domu,

14)  Instrukcja kancelaryjna Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach,

15)  Ustawa o ochronie danych osobowych –podstawowe zagadnienia,

16)  Ustawa o ochronie informacji niejawnych –podstawowe zagadnienia,

17)  Ustawa o dostępie do informacji publicznej –podstawowe zagadnienia,

18)  Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w sprawie ochrony danych osobowych,

19)  Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  w Siemionkach w sprawie struktury wewnętrznej komórek organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej   w Siemionkach oraz szczegółowego zakresu ich działania,

20)       Inne przepisy prawne dot. spraw załatwianych na stanowisku pracy:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………


Lp.

komórki organizacyjne, w których pracownik ma odbyć praktyki

podstawowy zakres tematyczny praktyk

Minimalny wymiar czasu praktyk

 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie praktyk

1.

Dział Organizacyjno-Terapeutyczny i Usług Opiekuńczych

sposób funkcjonowania, organizacja, zadania oraz wymagane standardy usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach,

…………………………………………………………….

 

 

2.

Dział Finansowy

 

 

zasady gospodarki finansowej, w tym angażowanie środków finansowych i opisywanie dokumentów finansowych,

…………………………………………………………….

 

 

3.

Dział Kadr

 

 

status prawny pracowników samorządowych,

…………………………………………………………….

 

 

4.

Dział Zamówień Publicznych

 

podstawowe zagadnienia z zakresu zamówień publicznych,

…………………………………………………………….

 

 

5.

Komórka organizacyjna w której pracownik jest zatrudniony

zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz sposób obiegu i rejestracji dokumentów oraz archiwizowania akt w Domu Pomocy Społecznej                 w Siemionkach,

zasady ochrony informacji  niejawnych, ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznych,

struktura organizacyjna urzędu, rodzaj spraw załatwianych w poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu i na stanowiskach pracy,

struktura organizacyjna i zakres spraw załatwianych             w innych jednostkach  organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Mogilnie,

przepisy prawne dotyczące spraw załatwianych na stanowisku pracy pracownika odbywającego służbę przygotowawczą oraz na stanowiskach pracy, na których pracownik będzie pełnił zastępstwo,

sposób i zasady przygotowania dokumentów                       i prowadzenia dokumentacji oraz prowadzenia korespondencji urzędowej.

podstawy profesjonalnej i kulturalnej obsługi interesantów

…………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGI

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………...

 

 

 

 

Podpis: …………………………………                  ……………………………………………………….…                 …………………………………

            Podpis pracownika skierowanego do służby przyg.                  Podpis osoby kierującej komórką organizacyjną w której jest zatrudniony pracownik                                   podpis Dyrektora Domu


ZMIANY:

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………..              …………………………………..

podpis opiekuna                                                                                podpis Dyrektora Domu

 

 

 

 

………………………………….. 

podpis pracownika            

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w DPS w Siemionkach

z dnia 17.03.2009r.

PROTOKÓŁ ZE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

 

1. Imię i nazwisko pracownika skierowanego do służby :  ……………………………………………………………………………………………..

2. Data i miejsce urodzenia : ………………………………………………………………

 

3. Nazwa uczelni lub szkoły, którą pracownik ukończył : …….….……………………….

 

    ………………………………………………………………….………………………..

 

    ………………………………………………………………….………………………..

 

4. Data zatrudnienia pracownika w Domu : ………..…………….………………………..

 

5. Ogólny staż pracy : …………………………………………….………………………..

 

6. Planowany okres służby przygotowawczej : …………………………………………….

 

7. Data rozpoczęcia służby przygotowawczej : ……………………………………………..

 

8. Planowany termin zakończenia służby przygotowawczej : .……………………………..

 

9. Planowany termin egzaminu : ….…………………………………………………………

10. Wykaz aktów prawnych, z którymi zaznajomiono pracownika:*

1)      Ustawa o pomocy społecznej –podstawowe zagadnienia,

2)      Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej  w sprawie domów pomocy społecznej,

3)      Statut Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach,

4)      Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach,

5)      Ustawa o finansach publicznych –podstawowe zagadnienia,

6)      Polityka rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

7)      Ustawa prawo zamówień publicznych -podstawowe zagadnienia,

8)      Regulamin Komisji Przetargowej Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach,

9)      Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro,

10)  Kodeks Pracy –podstawowe zagadnienia,

11)  Ustawa o pracownikach samorządowych,

12)  Regulamin Pracy Domu,

13)  Regulamin Wynagradzania Domu,

14)  Instrukcja kancelaryjna Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach,

15)  Ustawa o ochronie danych osobowych –podstawowe zagadnienia,

16)  Ustawa o ochronie informacji niejawnych –podstawowe zagadnienia,

17)  Ustawa o dostępie do informacji publicznej –podstawowe zagadnienia,

18)  Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w sprawie ochrony danych osobowych,

19)  Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  w Siemionkach w sprawie struktury wewnętrznej komórek organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej                    w Siemionkach oraz szczegółowego zakresu ich działania,

20)       Inne przepisy prawne dot. spraw załatwianych na stanowisku pracy:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 


Lp.

komórki organizacyjne,                w których pracownik odbył służbę

podstawowy zakres tematyczny praktyk, wybrane czynności praktyczne

Wymiar czasu praktyk                     w poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz daty                    i godziny ich odbycia

 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie praktyk

Podpis  osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie praktyk  w danej komórce –potwierdzenie praktyki

1.

Dział Organizacyjno-Terapeutyczny i Usług Opiekuńczych*

sposób funkcjonowania, organizacja, zadania oraz wymagane standardy usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach,

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

2.

Dział Finansowy*

 

 

zasady gospodarki finansowej, w tym angażowanie środków finansowych i opisywanie dokumentów finansowych,

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

3.

Dział Kadr*

 

 

status prawny pracowników samorządowych,

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

4.

Dział Zamówień Publicznych*

 

podstawowe zagadnienia z zakresu zamówień publicznych,

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

5.

Komórka organizacyjna w której pracownik jest zatrudniony*

zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz sposób obiegu i rejestracji dokumentów oraz archiwizowania akt w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach,

zasady ochrony informacji  niejawnych, ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznych,

struktura organizacyjna urzędu, rodzaj spraw załatwianych w poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu i na stanowiskach pracy,

struktura organizacyjna i zakres spraw załatwianych w innych jednostkach  organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Mogilnie,

przepisy prawne dotyczące spraw załatwianych na stanowisku pracy pracownika odbywającego służbę przygotowawczą oraz na stanowiskach pracy, na których pracownik będzie pełnił zastępstwo,

sposób i zasady przygotowania dokumentów i prowadzenia dokumentacji oraz prowadzenia korespondencji urzędowej.

podstawy profesjonalnej i kulturalnej obsługi interesantów

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

UWAGI                  w zakresie przebiegu służby przygotowawczej

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

* w przypadku gdy nie dotyczy danego aktu prawnego przekreślić ten akt.

** przekreślić gdy nie dotyczy.

 

 Podpis: …………………………………                 ……………………………………………………….…                 …………………………………

            Podpis pracownika skierowanego do służby przyg.                  Podpis osoby kierującej komórką organizacyjną w której jest zatrudniony pracownik                                   podpis Dyrektora Domu


 

 

ZMIANY:

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 …………………………………..              …………………………………..

podpis opiekuna                                                                                podpis Dyrektora Domu

 

 

 

………………………………….. 

podpis pracownika            

 

Załącznik nr 3 do Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w DPS w Siemionkach

z dnia 17.03.2009r.

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU I WYNIKU EGZAMINU KOŃCZĄCEGO SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

 

W dniu …………………………. Komisja Egzaminacyjna w składzie:

 

1. Przewodniczący Komisji ……………………………………………………………..

 

2. Sekretarz Komisji ………………………………………………………………………

 

3. Członek Komisji ………………………………………………………………………

 

 

Przeprowadziła egzamin kończący służbę przygotowawczą dla pracownika

 

……………………………………………………………………………………………

/imię i nazwisko pracownika/

 

zatrudnionego (j) w :

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

/nazwa komórki organizacyjnej Domu, w której pracownik jest zatrudniony/

 

na stanowisku

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Wyniki poszczególnych części egzaminu przedstawiają się następująco:

 

Część pisemna:         liczba uzyskanych   punktów ……….

 

Część ustna:              liczba uzyskanych   punktów ……….

 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW Z EGZAMINU: …………pkt 

na możliwych do zdobycia  max. 27  pkt , w tym wymaganych do ukończenia egzaminu  z wynikiem pozytywnym 17  pkt.

 

Komisja Egzaminacyjna ocenia iż w/w pracownik egzamin kończący służbę przygotowawczą

 

……………………………..……………………………………………………………………

/zaliczył(a) z wynikiem pozytywnym albo nie zaliczył(a)/

 Podpis egzaminowanego pracownika                    Podpisy członków Komisji Egzaminacyjnej

 

1. …………………………………..                         1. ……………………………...

 

                                                                                   2 ……………. ………………..

 

                                                                                   3. ………………………………

 

Załącznik nr 4 do Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w DPS w Siemionkach

z dnia 17.03.2009r.

 

ZAŚWIADCZENIE O WYNUIKU EGZAMINU KOŃCZĄCEGO SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

 

 

Zaświadcza się, że Pan/i

 

………………………………………………………………………………………………….

/ imię i nazwisko pracownika/

 

zatrudniony/a w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w ……………………………….

 

...……………………………………………………………………………………….……….

/nazwa komórki organizacyjnej/

 

na stanowisku ………………………………………………………………………………….

...……………………………………………………………………………………….……….

 

odbył/a w okresie

 

                                  od ………………………… do …………………………..

 

służbę przygotowawczą i na podstawie dokonanej oceny z przeprowadzonego w dniu ……………………….……….. egzaminu kończącego służbę przygotowawczą  ukończył/a ją z wynikiem 

 

...……………………………………………………………………………………….……….

p o z y t y w n y m / n e g a t y w n y m

 

spełniając/nie spełniając* tym samym wymogi określone w art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 223, poz. 1458/.

 * nie właściwe skreślić

 

 

 

 

 

 

 

Siemionki, dnia ……………………….           …………………………………………………..

podpis Dyrektora Domu