ZARZĄDZENIE NR 2/09

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

z dnia 6 marca 2009r.

w sprawie ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżetowych Rb-WS

w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych

przez Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach

 

         Na podstawie §3 pkt 28 i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2006r. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.) oraz §2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2007r. Nr 209, poz. 1511).

 

Zarządza się, co następuje:

 

         § 1.1. Ustala się  podział obowiązków w zakresie rejestrowania i sporządzania sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych ponoszonych przez Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach oraz fundusze celowe nie posiadające osobowości prawnej.

2.     Czynności polegające na wyodrębnieniu wydatków strukturalnych  z ogółu wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej i funduszy celowych dokonuje osoba odpowiedzialna za realizację projektu, zadania, działania- Jadwiga Maruszak, osoba w/w jest upoważniona do oceny celowości, legalności i oszczędności dokonywanych wydatków oraz potwierdzenia prawidłowości merytorycznej dokonywanych wydatków.

§ 2.1. Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do zestawienia wydatków należy przyjmować wyłącznie wydatki tego podmiotu, który poniósł ostateczny koszt realizacji zadania.

2. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne.

3.     Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiedni nr obszaru i kod kategorii zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdania Rb-WS i wpisać wg wzoru pieczątki na dokumencie stanowiącym podstawę wypłaty wydatków.

4.     Ustala się wzór pieczęci w celu klasyfikowania wydatków strukturalnych według wzoru wskazanego w załączniku do niniejszego zarządzenia.

5.     Na fakturach lub innych dokumentach księgowych nie zaliczanych  do wydatków strukturalnych należy również umieścić pieczątkę, 
o  której mowa w ust.4 przy czym należy podkreślić „nie dotyczy” wydatków strukturalnych.

 

 

 Załącznik

do zarządzenia nr2/09

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

w Siemionkach

z dnia 6 marca 2009r.

Wzór pieczątki

 

Wydatek strukturalny (dotyczy / nie dotyczy)

Obszar tematyczny ………………………….

Kod klasyfikacji …………………………….

Kwota ……………………………………….

Data …………………………………………

Podpis pracownika ………………………….

 

§3

1.      Wydział Finansowy Domu Pomocy Społecznej dokonuje rejestracji wydatków na cele strukturalne wg klasyfikacji wskazanej na pieczątce  o której mowa w § 2 na koncie pozabilansowym.

2.      Wydział Finansowy sporządza sprawozdanie Rb-WS z wykonanych wydatków strukturalnych do 31 marca danego roku za rok ubiegły.

 

§4

         Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.

 

§5

         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2009r.