ZARZĄDZENIE  nr. 1 
DYREKTORA DOMU POMOCY SPOłECZNEJ W SIEMIONKACH
z dnia 06 marca 2009 r.  

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. przeprowadzania procedury rekrutacyjnej na stanowisko - Z-ca kierownika Działu Organizacyjno - Teraputycznego i Usług Opiekuńczych ds. Organizacji i Żywienia w związku z naborem nr. 1/09